Zadanie na zaliczenie(Turbo Pascal)!
Napisz program,który prosi użytkownika o podanie
-imienia oraz dwóch liczb a i b.
Następnie wykorzystując instrukcję case na ekranie wyświetli się komunikat:
Co mam obliczyć:
1-sumę liczb a i b
2-różnicę liczb a i b
3-iloczyn liczb
4-wypisać większą z liczb
Po dokonaniu wyboru 1,2,3 lub 4 wykona odpowiednią operację.Jeżeli użytkownik wybierze inną opcję,wypisze imię użytkownika i komunikat,że użytkownik nie wybrał żadnej opcji.
Np.,,Kazik - nie wybrałeś żadnej opcji".
Ponadto powinien wyświetlić się autor programu oraz należy całość uatrakcyjnić instrukcjami z modułu crt.

1

Odpowiedzi

2010-04-04T00:17:03+02:00
Program encode;
uses crt;
var i:byte;
im:string;
a,b:integer;
z:char;

procedure menu;
begin
clrscr;
gotoxy(1,1);
write(char(201));
for i:=2 to 79 do
begin
gotoxy(i,1);
write(char(205));
end;
gotoxy(80,1);
write(char(187));
for i:=2 to 24 do
begin
gotoxy(1,i);
write(char(186));
gotoxy(80,i);
write(char(186));
end;
gotoxy(1,25);
write(char(200));
for i:=2 to 79 do
begin
gotoxy(i,25);
write(char(205));
end;
gotoxy(80,25);
write(char(188));
gotoxy(1,1);
gotoxy(2,2);
end;

begin
menu;
write('Podaj swoje imie: '); readln(im);
gotoxy(2,3);
write('Liczba a = '); readln(a);
gotoxy(2,4);
write('Liczba b = '); readln(b);
menu;
write('1 - suma liczb a i b');
gotoxy(2,3);
write('2 - roznica liczb a i b');
gotoxy(2,4);
write('3 - iloczyn liczb a i b');
gotoxy(2,5);
write('4 - iloraz liczb a i b');
gotoxy(2,6);
z:=readkey;
menu;
case z of
'1': writeln('Suma liczb ',a,' i ',b,' = ',a+b);
'2': writeln('Roznica liczb ',a,' i ',b,' = ',a-b);
'3': writeln('Iloczyn liczb ',a,' i ',b,' = ',a*b);
'4': writeln('Iloraz liczb ',a,' i ',b,' = ',(a/b):0:2);
else
writeln(im,' - nie wybrales zadnej opcji');
end;
gotoxy(2,3);
readln;
end.