Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-04T14:23:54+02:00
Program zadanie;
uses crt;
var
t : array[1..100] of string;
i,j,n:byte;
s,temp:string;
begin
clrscr;
n:=0;
Writeln('Wpisz tekst:');
readln(s);
s:=s+' ';
while pos(' ',s) > 0 do
if copy(s,pos(' ',s),1) = ' ' then
begin
n:=n+1;
t[n]:=copy(s,1,pos(' ',s)-1);
s:=copy(s,pos(' ',s)+1,length(s));
end;
for i:=1 to n do
begin
temp:=t[i];
t[i]:='';
for j:=length(temp) downto 1 do
t[i]:=t[i]+temp[j];
write(t[i],' ');
end;
readkey;
end.

W razie problemów pisz pw.