Proszę o Pomoc w zadaniach
1.Wypisz typy regionów
2.Zależność między kulturą regionalną,a kulturą ludową
3. 4 przykłady wytworów kultury regionalnej
4.Czynniki które wpłyneły na powstanie kultury masowej
5.Co to jest znak w kulturze
6.Co to jest Region
7. 4 cechy masy jako kategorii społeczno - kultorowej
Proszę o pomoc na jutro dam 20 pkt

1

Odpowiedzi

2009-11-01T22:34:24+01:00
Regiony strefowe
regiony węzłowe
regiony kompleksowe -


Region - umownie wydzielony obszar, względnie jednorodny, różniący się od terenów sąsiednich cechami naturalnymi bądź nabytymi na przestrzeni dziejów.
Cechy różnicujące regiony można podzielić na dwie grupy - naturalne i antropogeniczne. Te pierwsze to najczęściej położenie geograficzne i cechy przyrody ożywionej lub nieożywionej. Istotnymi dla regionalizacji cechami antropogenicznymi bywają najczęściej odrębność językowa, religijna lub etniczna zamieszkującej region społeczności oraz cechy lokalnej gospodarki. Odpowiednio do tego wyodrębnia się:
regiony naturalne (fizycznogeograficzne), klimatyczne, zoogeograficzne itp.)
regiony kulturowe (o wspólnych cechach kulturowych),
regiony gospodarcze (o wspólnych centrach bądź powiązaniach gospodarczych - przemysłowe, rolnicze, itp.),
regiony administracyjne (wyodrębnione prawnie jednostki administracji terenowej - podział administracyjny).
Regiony wydziela się w celu przestrzennego usystematyzowania materiału naukowego (regionalizacja)