Odpowiedzi

2010-04-04T21:46:17+02:00

Transport stanowi niezaprzeczalnie jeden z najbardziej istotnych czynników decydujących o warunkach życia ludności, jest również determinantą rozwoju gospodarczego regionu. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie i rozwój systemu transportowego aglomeracji niezbędne jest określenie, a następnie konsekwentne wdrażanie, głównych zasad polityki transportowej. Przyjęta polityka powinna tworzyć warunki dla zapewnienia trwałej równowagi między sferą gospodarczą, społeczną i ekologiczną, a w efekcie powodować poprawę warunków życia mieszkańców aglomeracji.

W ostatnim czasie zaznaczyły się niekorzystne zjawiska wynikające z bardzo dynamicznego wzrostu poziomu zmotoryzowania społeczeństwa. Stan systemu transportowego jest coraz bardziej niekorzystny. Pojawiają się liczne negatywne konsekwencje dla sprawnego funkcjonowania aglomeracji - zatłoczenie dróg, spadek prędkości i niezawodności transportu, co wpływa ujemnie na prawidłowe działanie całego systemu gospodarczego i stanowi poważną barierę jego dalszego wzrostu. Niekontrolowany rozwój transportu drogowego dokonuje się kosztem innych gałęzi transportowych, charakteryzujących się wyższą efektywnością i lepszym dostosowaniem do wymagań związanych z ochroną środowiska. Brak polityki stwarza niebezpieczeństwo dalszego nasilania się niekorzystnych trendów. Wypracowanie założeń polityki transportowej stanowi zatem niezwykle ważną przesłankę harmonijnego rozwoju aglomeracji katowickiej.

Polityka transportowa (komunikacyjna) jest zbiorem celów, zadań i ich środków realizacji w zakresie funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego miasta (aglomeracji). Jest to złożony zespół decyzji i środków mających na celu nadanie szczególnego kierunku podróżom pasażerskim i transportowi dóbr. W ujęciu formalnym polityka transportowa aglomeracji stanowi dokument samorządu terytorialnego precyzujący zasady funkcjonowania i rozwoju systemu transportowego.


O to chodziło czy źle???
2 1 2