Potrzebuję przetłumaczenia na język angielski jak najszybciej sie da :

Tuning - modyfikacje samochodu albo motocykla mające na celu poprawę jego walorów użytkowych lub wyglądu, wykonywane przez właściciela
lub specjalizowane firmy.

Tuning mechaniczny to najbardziej rozbudowana i najbardziej złożona forma dokonywania przeróbek. Według ekspertów na właściwe przeprowadzenie takiego tuningu nie ma jednej recepty, bowiem różnice w konstrukcjach poszczególnych modeli samochodów są tak spore, że do każdej takiej "operacji" trzeba podchodzić indywidualnie.Zadaniem tuningu mechanicznego jak zostało już wyjaśnione wcześniej jest poprawa własności trakcyjnych samochodu i zwiększenia mocy. Zmian dokonuje się najczęściej w obrębie układu napędowego, silnika, zawieszenia, konstrukcji podwozia, układzie paliwowym, układzie kierowniczym, hamulcowym czy dolotowym. Ingerencja w te elementy wymaga opanowania fachowej wiedzy, bez której wszystkie próby przeprowadzenia tuningu mogą skończyć się w najlepszym przypadku awarią tylko jednego podzespołu, a w najgorszym mogą bezpośrednio zagrażać naszemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu innych użytkowników na drodze. Wiele osób chcąc uniknąć niepotrzebnych kosztów decyduje się na dokonanie mechanicznych przeróbek w wyspecjalizowanych serwisach.

Tuning optyczny - Ma na celu zmianę wyglądu pojazdu, podkreślenie jego wyższych parametrów, a także zaznaczenie indywidualności właściciela i podniesienie komfortu jazdy. Niektóre elementy tuningu mechanicznego są jednocześnie elementami tuningu optycznego (np. alufelgi) albo wręcz nie mają żadnego zauważalnego wpływu na osiągi, stając się jedynie optycznym tuningiem (np. sportowy tłumik wstawiony w miejsce fabrycznego, gdy jego montaż nie wiąże się z tuningiem silnika). Generalnie jednak tuning optyczny jest przeciwieństwem mechanicznego, gdyż albo nie prowadzi do polepszenia osiągów pojazdu, albo wręcz osiągi pogarsza. Przykładem może być montaż różnych „dekoracji” zwiększających opór powietrza lub zastosowanie zbyt dużych felg, a tym samym szerokich opon, do samochodu o słabych osiągach - szerokie opony zwiększają opory ruchu, co przekłada się na dynamikę jazdy, a właściwie jej brak.
Pojęcie tuningu optycznego przyjęło się wśród ludzi, jednak nie jest do końca prawidłowe. Tuning to tylko i wyłącznie dostrajanie i ulepszanie podzespołów, które mają za zadanie wprawiać samochód bądź motocykl w ruch, czyli osiąganie większej prędkości, zwiększenie przyspieszenia, zwiększenie elastyczności silnika. Tuningiem nie jest jednak instalowanie systemów car-audio, instalowanie komponentów, które mają za zadanie zwiększenie atrakcyjności samochodu itp.

Tuning elektroniczny - Ma cel podobny, co tuning mechaniczny, ale z uwagi na to, że dotyczy zmian oprogramowania elektronicznego modułu sterowania silnika, może być wyróżniony jako osobna kategoria. Dzięki zmianom oprogramowania można zmienić:

prędkość maksymalną
maksymalne obroty silnika
doładowanie
dawkę paliwa dostarczaną silnikowi
kąt zapłonu
kąt i czas wtrysku
Producenci silników spalinowych pozostawiają pewną rezerwę mocy i momentu obrotowego w seryjnym oprogramowaniu sterownika silnikowego. Ma ona na celu zapewnienie bezpieczeństwa jednostki napędowej w przypadkach bardzo wysilonej pracy lub bardzo złych warunków pracy dla silnika. Bezpieczne przyrosty dla silników wolnossących to ok. 5% oryginalnej mocy, dla silników doładowanych 20%, a nawet 50% nominalnej mocy.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T15:18:08+02:00
Booked to solve this task for you (odjęliśmy you 2 points, which will be refunded when publish solution). For publishing solution you will receive 3 points. If your solution will be selected as the best addition you will receive 5 points.
Solve a task
Upper Secondary School »English Language Solution worth 3 points (3 points) From: 04/04/2010, 18:57 Report Spam
I need to translate into English as soon as possible:

Tuning - car or motorcycle modifications aimed at improving the usability or appearance, performed by the owner
lub specialized company.

Mechanical tuning is the most extensive and most complex form of making modifications. According to experts on the proper conduct of such tuning is not a prescription, because the differences in the structures of individual car models are so big that any such "operations" must be approached as a mechanical tuning indywidualnie.Zadaniem already explained earlier is to improve the driveability of the car and increase capacity . Change is usually made within the propulsion system, engine, suspension, chassis, fuel system, steering, braking, or depression. Interference with these elements requires a mastery of professional knowledge, without which all attempts to carry out the tuning can result in failure at best only one component, and at worst may directly threaten our safety and the safety of other road users. Many people wishing to avoid unnecessary costs, decides to make mechanical alterations in specialized services.

Tuning Optical - aims to change the look of the vehicle, highlighting its higher performance, as well as the selection of individuality owner and a better quality ride. Some elements are simultaneously tuning the mechanical tuning of optical elements (eg alloy wheels), or simply do not have any noticeable effect on performance, becoming only the optical tuning (eg, sports silencer inserted in place of the factory where the assembly does not involve the tuning of the engine). Generally, however, is the opposite of tuning the optical mechanical, or because it does not lead to the improvement of vehicle performance, or even worse performance. An example would be installation of the various "decorations" to increase wind resistance or the use of too large wheels, and thus wide tires, the car on weak performance - wide tires increase friction, which translates into driving dynamics, or rather lack thereof.
Pojęcie optical tuning accepted among the people, but it is not entirely correct. Tuning is only tuning and improvement of components that are designed to fit in a car or motorcycle in motion, that is, achieving greater speed, increased speed, increased flexibility of the engine. Tuning is not installing the car-audio systems, installation of components, which are meant to increase the attractiveness of the car, etc.

Tuning - has a similar purpose as mechanical tuning, but due to the fact that it relates to software changes in the electronic engine control module can be distinguished as a separate category. By changing the software, you can change:

maximum speed
maximum engine speed
charge
dose delivered motor fuel
ignition angle
angle and injection time
Manufacturers of combustion engines to leave some reserve power and torque of the motor serial driver software. It aims to ensure the safety of the drive unit in cases of a very exhausting job, or very bad working conditions for the engine. Secure gains for the naturally aspirated engine is about 5% of the original power for supercharged engines of 20% or even 50% of nominal power.