Odpowiedzi

2010-04-05T13:19:04+02:00
Meine Familie ist sehr freundlich. Ich habe die Geschwister. Ich habe einen Bruder und eine Schwester. Mein Bruder heißt Martin und er ist 13 und meine Schwester heißt Monika und sie ist 14. Wir haben das gutes Kontakt. Ich habe auch die Hund, es ist mit uns schon 6 Jahre. Ich wohne mit meinen Großeltern. Unter meinem Dach wohnen 2 Generationen, aber wir streiten nicht. Meine Geschwister besuchen das Gymnasium und ich auch. Ich interresiere mich für das Sport. Meine Eltern lesen die Bücher gern, mein Bruder anmusiert sich mit meine Schwester und meine Großeltern sitzen sich oft im Haus.

tutaj można lać wodę, w razie pytań możesz pisać w wiadomości prywatnej, przetłumaczę inne rzeczy, liczę na naj:)
2010-04-05T13:20:05+02:00
Ich und meine Familie (Ja i moja rodzina) PDF Drukuj E-mail

PO POLSKU.


Rodzina jest podstawowym środowiskiem życia i rozwoju człowieka, miejscem jego biologicznych i duchowych narodzin. W niej realizuje się też społeczna natura człowieka.


Co można napisać o swojej Rodzinie? Po prostu; kocham Ich wszystkich. Cieszę się, że mogę mieć tak wspaniałych Rodziców, którzy dają mi tyle serca i ciepła. Którzy z troską mnie wychowują, przejmują się moimi radościami i niepowodzeniami. Którzy, wiem, zrobiliby wszystko dla mojego i nie tylko mojego dobra i szczęścia.


Moje rodzeństwo, siostra i brat. To Skarb. Owszem różnie się nieraz układa między mną a Rodzeństwem, ale wiem, że mogę na Nie liczyć.


Mama moja, ma na imię Zofia jest osobą bardzo ciepłą i wyrozumiałą, zawsze mogę liczyć na jej pomoc, potrafi wytłumaczyć, poradzić a co najważniejsze zrozumieć. Jest osobą dla mnie bardzo ważną, mogłabym powiedzieć, że osobą, z której można brać przykład.


Tata mój, na imię ma Andrzej, również jest osobą szlachetną, dobrą, czułą i uczciwą. Jest wspaniałym człowiekiem. Poświęca się w różnych sprawach, oddaje wszystko, co tylko posiada, jakby mógł to by wyrwał serce swoje i oddał osobie, która tego serca potrzebuje.


Siostra moja, na imię ma Kamila. Jest młodsza ode mnie, bywają różne dni miedzy nami, raz jest super a raz gorzej, ale tak bywa w rodzeństwie. Mimo wszystko skocze za nią w ogień. Często wychodzimy razem na spacery czy nawet na dyskoteki, zawsze się dobrze pobawimy, uśmiejemy się razem tak, że później nas brzuch boli. Traktuje ją nie tylko jak siostrę, ale również jak dobrą koleżankę, której mogę wszystko powiedzieć a ona nie powie tego nikomu tylko zachowa to dla siebie.


Mój brat, ma na imię Kacper. Jest małym łobuzem, ale za to słodkim. Niekiedy jak coś palnie to można się uśmiać do łez, lecz znowu jak coś w niego wstąpi to lepiej chować się gdzie się tylko da. Często ja i moja siostra bierzemy młodszego brata i wychodzimy razem na spacery, aby obciążyć trochę rodziców z obowiązków, w końcu im tez się należy, jakim mały odpoczynek. Interesuje się piłką nożną i grami komputerowymi.


Mam również psa mieszańca, wabi się Julka. Jest psem bardzo pocieszającym, lubi się bawić. Najbardziej lubi, gdy rzuca się jej patyka lub jakąś małą piłkę. Jest mała i bardzo szczeka. Bardzo lubi się bawić w domu a szczególnie skarpetkami


Moja rodzina jest mała. Moi rodzice i rodzeństwo są wspaniali: życzliwi, uśmiechnięci i pomocni. Lubią czytać książki, moja mama biografie, a tata książki science fiction. W telewizji oglądają tylko wiadomości. Lubią podróżować i chodzić na spacery. Mój tata gotuje pyszne jedzenie. Kiedy wszyscy mamy wolny czas, chodzimy na spacery. Co tu więcej pisać można o mojej rodzinie, są ludźmi wspaniałymi nic dodać i nic ująć. Jeśli ktoś nie wierzy to może się sam o tym przekonać.

PO NIEMIECKU.


Die Familie ist die Grundumwelt des Lebens und der Entwicklung des Menschen, Platz sein biologischen und geistigen Geburtstage. In verwirklicht sich ihr die auch gemeinschaftliche Natur des Menschen.


Was kann man schreiben von seiner Familie? Einfach; ich liebe Ihrer aller.


Ich freue mich, dass ich so prächtiger Eltern haben kann, die mir soviel Herzen und Wärmen geben. Welche mit der Sorge erziehen mich, nehmen sich zu Herzen mit meinen Freuden und mit den Misserfolg. Welche, weiß ich, würden alles für mein und nicht nur nicht allein mein Gut und Glück machen?


Mein Geschwister, die Schwester und der Bruder. Der ist der Schatz. Jawohl verschieden verhandelt sie mehrmals zwischen mir und mit dem Geschwister, aber ich weiß, dass ich auf Es zählen kann.


Mama meine, meine auf den Namen Sophie ist Person sehr warm und nachsichtig, kann ich immer auf ihrer Hilfe zählen, vermag zu erklären, zu raten und was hauptsächlich zu verstehen. Es ist Person für mich sehr wichtig, ich könnte sagen, dass man mit der Person, von welcher kann ein Beispiel nehmen.


Mein Papa , auf den Namen hat Andreas, ist gleichfalls Person edel, gut, empfindlich und ehrlich. Er ist ein prächtiger Mensch. Er widmet sich in verschiedenen Sachen, gibt alles ab, was nur besitzt, als ob konnte der damit er sein Herz ausgerissen hat und hat der Person abgegeben, die dieses Herzens braucht.


Meine Schwester , auf den Namen hat Kamila. Ist jünger von mir, sind verschiedene Tage oft des Raines mit uns, der Mal ist super und den Mal schlimmer, aber so ist oft in dem Geschwister. Trotz alledem werde ich sie in das Feuer folgen. Wir gehen oft zusammen auf Spaziergänge ob sogar auf die Disko aus, immer amüsieren wir uns gut , wir werden zusammen so lachen, dass später uns der Bauch weh tut. Es behandelt sie nicht nur nicht allein wie die Schwester, aber ebenso wie die gute Kameradin, welcher kann ich alles sagen und sie wird diesen niemand sagen wird nur der füreinander bewahren.


Mein Bruder, hat auf den Namen Kacper. Er ist ein kleiner Gassenjunge, aber dafür süß. Manchmal wie etwas wird schießen den kann man lachen zu Träne, aber wieder wie etwas in eintreten er der sich verstecken besser wo sich geben nur. Oft ich und meine Schwester nehmen wir den jüngeren Bruder und wir gehen zusammen auf Spaziergänge aus, um zu belasten ein bisschen Eltern von den Pflichten, endlich ihr der Leitsätze gebührt man, was für einem die kleine Ruhe. Es zeigt Interesse mit dem Fußball und mit den Computerspielen


Ich habe gleichfalls den Hund des Mischlings, heißt Julka. Es ist Hund sehr erfreulich, liebt sich zu unterhalten. Es liebt am meisten , wenn ihrer des Stöckchens springt oder irgendein kleinen Ball. Ist klein und bellt sehr. Es liebt sich sehr zu unterhalten zu Hause und besonders mit den Socken.


Die Meinigen ist klein. Meine Eltern und das Geschwister sind prächtig: Wohlwollend, lächelnd und behilflich. Lieben zu lesen Bücher, meine Mama Lebensbeschreibungen, und der Papa des Buches science fiction. In dem Fernsehen besichtigen nur News. Sie lieben zu reisen und zu gehen auf Spaziergänge. Mein Papa kocht das herrliche Essen.


Wann alle haben wir die Muße, gehen wir auf Spaziergänge. Was hier schreiben mehr kann man von meiner Familie, sind prächtige Menschen nichts zugeben und nichts fassen? Wenn jemand den vielleicht sich selbst von diesem zu überzeugen nicht glaubt.prosze pozdrawiam licze na naj ;)) SAMA PIAŁAM.
2 5 2
2010-04-05T13:21:01+02:00
Meine nächste Familie besteht aus vier Personen, meinen Eltern, meiner Schwester und mir. Mit uns wohnt auch Oma. Wir leben alle in einem Einfamilienhaus. Wir haben auch einen Hund. Es nennt sich "Alt“. Meine Oma ist 80 Jahre alt und heißt Janina. Meine Schwester heißt Ola. Sie ist 19 Jahre alt und Schülerin in Slowak. Sie interessiert sich für Frankreich. Meine Eltern sind sehr lieb (?). Mein Vater heißt Eugeniusz und meine Mutter Maria. Wir fahren gern zusammen auf Wochenendausflüge. Wir können uns dann erholen. Manchmal gehen wir am Wochenende ins Kino oder machen wir einen Spaziergang. Außer Oma habe ich keine Grosseltern. Wir haben mit meine Oma einen guten Kontakt (besser: Ich verstehe mich mit Oma sehr gut.). Sie macht das Essen für uns und manchmal bügelt sie. Ich liebe meine Familie, sie ist die wundervollste auf der Welt. Das ist meine nächste Familie.Moja najbliższa rodzina składa się z czterech osób, ja, moi rodzice i moja siostra. Z nami mieszka także babcia. Mieszkamy wszyscy w domku jednorodzinnym. Mamy także psa.
Wabi się "Alt". Moja babcia ma 80 lat i nazywa się Janina. Moja siostra nazywa się Ola.
Ma 19 lat i jest uczennicą "Słowaka". Ona interesuje się językiem francuskim. Moi rodzice
są kochani. Mój tata nazywa się Eugeniusz a moja mama Maria. Jeździmy chętnie razem na wycieczki weekendowe . Możemy wtedy wypocząć. Czasami w weekend idziemy do kina
lub idziemy na spacer. Oprócz babci nie mam innych dziadków. Mamy z babcią dobre kontakty. Ona robi jedzenie dla nas i czasem prasuje. Kocham moją rodzinę, jest ona najlepsza na świecie . To jest cała moja najbliższa rodzina.
1 1 1