Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-05T15:48:53+02:00
1. Werteryzm
2.orIentalizm
3.mEsjanizm
4.Lotta
5.Kordian
6.wAllenrodyzm

7.powiEść poetycka
8.roMantyczność
9.epIstolarna
10.dyGesyjny
11.Romantyzm
12.bAjronizm
13. mistyCyzm
14.Jacek
15.KrAsiński

1. Postawa która została zaczerpnięta od imienia gł. bohatera J.W.Goethego
2. zwrot ku tradycji sztuce i kulturze wschodu.
3. pogląd opierający się na przekonaniu że mająca wystąpić w historii ludzkości przemiana zostanie przyniesiona przez Mesjasza.
4. narzeczona Alberta w książce cierpienia młodego wertera
5. gł. Bohater dramatu Juliusza Słowackiego
6. wzorzec postępowania patriotyzm czasów niewoli, hasło Polska Winkelriedem narodów
7. gatunek synkretyczny łączący elementy epiki liryki i dramatu
8. Manifesty poetycki i ideowy, otwiera cykl Ballad i Romansów, utwór A.Mickiewicza
9. rodzaj powieści pisana w formie listów
10. rodzaj poematu łączący epikę lirykę i dyskurs.
11. epoka która pojawiła się w Europie w XVIII wieku??
12. postawa romantyczna stworzona przez G. Byrona
13. pojecie związane z indywidualnym bezposrednim doświadczeniem tajemnicy Absolutu?
14. Imię księdza Robaka z Pana Tadeusza
15. Dramatopisarz poeta romantyczny napisał m.in. Nie boską komedię
2010-04-05T15:49:30+02:00
1 Autor Dziadów----mickieWicz
2 Powstanie z 1863 roku----stycznIowe
3 Polska Chrystusem narodów---- mEsjanizm
4 Bohater książki A.Mickiewicza----walLenrod
5 Bohater dynamiczny w utworze J. Słowackiego--- Kordian
6 Strefa profanum i...----sAcrum
7 Fascynacja kulturą Wschodu---- oriEntalizm
8 Model postawy człowieka o nadwrażliwej uczuciowości----werteryzM
9 Pozarozumowe poznanie świata---- Irracjonalizm
10 Bohater G.Byrona---- Giaur
11 Aktywność poety w stosunku do opisywanych zdarzeń----tyRteizm
12 Postawa charakterystyczna dla bohaterów i autorów epoki----pAtriotyzm
13 Możliwość duchowego kontaktu z bóstwem----mistyCyzm
14 Poemat ..., np. Giaur---- dygresyJny
15 Krótki wierszowany utwór literacki----ballAda