Proszę o przetłumaczenie tego tekstu, tylko tak jak należy. pilne. daję naj.

The Lost Tribes

A long time ago during the last ice age, there used to be land between Siberia and Alaska. Groups of people crossed from Siberia into the American continent and spread through North and South America. They fromed tribes with names which we know from Hollywod films, like Apache, Sioux, Cherooke and Comanche. These tribes spoke their own languages and had their own customs. Early white settlers called them `Indians`, although now in the USA they prefer to be called `American Indians` or `Native American Indians`.

Before 1800, there were over a million American Indians. They lived mainly by hunting and fishing and growing crops. The Sioux, for example, used to hunt buffalo. The buffalo gave the Sioux everything they needed: food, clothes, tools and homes.

Then in the 1840s wagon trains carrying white Europeans began to move west across the Great Plains, looking for land to settle on and build farms. At frist the American Indians tried to drive them away but it soon became impossible and they had to give large areas of land to the white farmers. Soon there was little land left for the buffalo to roam. Thousands of them were shot by the white hunters, just for their skins. By 1874, the white hunters had almost completely destroyed the great herds of buffalo.

The white farmers took more and more of the land and eventually drove the American Indians onto `reservations` - areas of dry, rocky land which nobody wanted. The American Indians fought back in some small but violent battles. In the end, not surprisingly, the American Indians lost their fight. By 1900 there were only a few hundred thousand of them left. Today, half in other parts of the USA.

1

Odpowiedzi

2010-04-05T17:37:13+02:00
"Lost Tribes

Dawno, dawno temu w czasie ostatniej epoki lodowcowej, znajdował lądowych między Syberii i Alaski. Grupy osób, przeszedł z Syberii do kontynentu amerykańskiego by rozprzestrzeniać się za pośrednictwem Ameryki Północnej i Południowej. One fromed plemiona z nazwami, które znamy z Hollywod filmów, jak Apache, Sioux, Cherooke
i Comanche. Te plemiona mówił własnym językiem i mieli własne zwyczaje. Początku białych osadników Indianie nazywali je \"\", chociaż teraz w USA wolą nazywać się \"Indian\" lub \"Native American Indian\".\r\n\r\nPrzed 1800 r. było ponad milion Indian. Żyli głównie z łowiectwa i rybołówstwa i uprawy roślin. Sioux, na przykład, używane do polowań bawole. Buffalo dał wszystko Sioux potrzebowali: jedzenie, ubrania, narzędzia i domów."
Następnie w 1840 roku pociągi wagon wykonywania białych Europejczyków ruszył na zachód przez Great Plains, poszukuje gruntów na osiedlenie się i budować farmy. W frist Indianie próbowali je wygnać, ale nie można już było i trzeba było dać duże obszary ziemi do białych rolników. Wkrótce ziemi była niewielka, wyjechał do Buffalo, aby wędrować. Tysiące z nich zostało zastrzelonych przez białych myśliwych, tylko dla ich skór. W 1874 roku, białych myśliwych prawie całkowicie zniszczone wielkie stada bawołów.\r\n\r\nBiały rolników miała coraz więcej ziemi i ostatecznie wyparł Indian na \"rezerwacja\" - obszary suche, skaliste grunty, które nikt nie chciał. Indianie walczyli w niektórych małych, ale gwałtownych walk. W końcu, nie jest zaskoczeniem, że Indianie stracili walki. W roku 1900 było tylko kilkaset tysięcy z nich po lewej stronie. Dziś, w połowie w innych częściach USA."

---------------------------------------------------------------------------------------------

Zgubione Plemiona dawno temu podczas ostatniej epoki lodowcowej, tam użyty by być ziemią między Syberią a Alaską. Grupy ludzi krzyżowały się z Syberii do amerykańskiego kontynentu i rozłożyły przez Północ i Amerykę Południową. Oni fromed plemiona z imionami, które znamy z Hollywod filmy, lubić Apacz, Siuksa, Cherooke i Comanche. Te plemiona powiedziały ich własne języki i miały ich własne zwyczaje. Pierwsi biali osadnicy nazwani ich `Hindusi`, pomimo że teraz w USA oni wolą dzwonić `Indianie` albo `Rodzinni Indianie`. Przed 1800, tam były nad milion Indianami. Żyli głównie przez polowanie i rybołówstwo i rośnięcie upraw. Siuks, na przykład, użył by polować na bawoła. Bawół dał wszystko, czego chcieli Siuksowi: jedzenie, ubranie, narzędzia i domy.
Wtedy w 1840 s wozy osadników niosące białych Europejczyków zaczęły przenosić zachód przez Wielkie Równiny, spodziewając się dla ziemi uspokoić się na i budować gospodarstwa. Przy frist Indianie spróbowali odstraszyć ich ale to szybko stało się niemożliwe i musieli dać duże obszary ziemi białym rolnikom. Szybko tam mało ziemi odjechano do bawoła miało przemierzyć. Ich tysiące zostały postrzelone przez białych myśliwych, sprawiedliwy dla ich skór. Przed 1874, biali myśliwi mieli niemal w całości zniszczyć wielkie stada bawoła. Biali rolnicy wzięli coraz więcej z ziemi i ostatecznie zawiózł Indian na `zastrzeżenia` - obszary suchej, skalistej ziemi, której nikt nie chciał. Indianie odpowiedzieli na atak w jakichś małych ale agresywnych bitwach. W końcu, jak można było się spodziewać, Indianie przegrali swoją walkę. Przed 1900 tam były tylko kilkoma sto tysiąc z nich wyszło. Dziś, do połowy w innych częściach USA.