Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wykonaj związane z nim polecenia.
SAHEL
Rozwojowi szaty roślinnej nie sprzyja(...)nierównomierny rozkład roczny opadów. 80-90procent opadów przypada tu na 3-5 miesięcy pory deszczowej.Przez pozostałą część roku promienie słoneczne zmieniają zielone łąki w gołe, pozbawione osłony piaszczyste przestrzenie , a nieliczne krzewy lub karłowate drzewa w uschnięte kikuty.Opisane cechy środowiska powodują , że życie w strefie Sahelu jest narażone na wiele niebezpieczeństw , którym przeciwstawiać się mogą tylko nieliczne gatunki roślin i zwierząt (...) dostosowane do egzystencji w trudnych warunkach półpustyni.Ekosystem typowy dla Sahelu odznacza się zatem dość kruchą równowagą. Nawet drobne wahania klimatyczne lub ingerencja czynników antropogenicznych (związanych z działalnością człowieka) mogą z łatwością zakłócić tę równowagę i doprowadzić do katastrofy ekologicznej . Od lat obserwujemy przesuwanie się na południe krajobrazu typowego dla Sahelu.Mówi się nawet o nasilającym się procesie pustynnienia wielu krajów afrykańskich(...).Świadczyć o tym mają :stałe obniżenie się poziomu lub nawet zanik wód gruntowych - co ujawnia się wysychaniem studni i źródeł ;zanik wód powierzchniowych -rzeki stałe zmieniają się w okresowe . Obserwuje się też zmniejszenie zadrzewienia i uaktywnienie pól wydmowych oraz zanik roślinności trawiastej , co w konsekwencji powoduje przesunięcie ku południowi granicy obszaru występowania niektórych gatunków zwierząt roślinożernych -antylop,żyraf itp.oraz towarzyszących im drapieżnikom -głównie lwów.
a.)Zapisz nazwę pory roku, w której występują opady w strefie Sahelu.
b.)Podaj nazwę procesu nasilającego się w strefie Sahelu.
c)Na podstawie podręcznika wyjaśnij wpływ działalności człowieka na nasilanie się tego procesu.
d.)Wymień dwa skutki tego procesu .

1

Odpowiedzi

A) pora deszczowa
b) proces pustynnienia
c) przyczyny pustynnienie to : intensywne nawozenie gleby , wycinanie drzew - degradacja drzew, nadmierny wypas zwierzat w tm bydła, zaorywanie stepów, wycinanie dzrew na sawanie, zanikanie roślinności, zmienianie biegów rzek itp.
d) zanik roślinności co powoduje powiekszenie sie obszaru pustynngo
niektóre gatunki zierząt migrują w miejsca gdzie wystepuje roślinnośc
425 4 425
bardzo dziękuję
Komentarz został usunięty