Odpowiedzi

2010-04-06T11:48:29+02:00
Doliny-jest ze wszystkich stron otoczona wzniesieniami, szeroka dolina (może mieć od kilku do kilkunastu km),w korycie występują łachy,w dolinie starorzecza, liczne zakręty i rozgałęzienia, wklęsła forma terenu


Próg skalny- powstały w wyniku erozji wgłębnej.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-06T12:50:28+02:00
Dolina, podłużne obniżenie powierzchni Ziemi, o jednokierunkowym nachyleniu, utworzone gł. w wyniku erozji wód stale lub okresowo płynących, przy współdziałaniu innych procesów denudacyjnych (osuwanie, osiadanie, spełzywanie) oraz akumulacji. Rezultatem działalności wód płynących jest, najpowszechniejsza na Ziemi, dolina rzeczna; rozwój jej zależy od rzeźby terenu, rodzaju i budowy geol. podłoża, klimatu oraz reżimu hydrologicznego rzeki; rozróżnia się doliny o wąskim dnie i stromych skalistych zboczach, małe zw. gardzielami, duże zw. jarami, doliny wciosowe (najczęściej występujące), o wąskim, niewyrównanym dnie i stromych zboczach, rozwartych w kształcie litery V, doliny płaskodenne, doliny nieckowate i in. Odcinek d., w którym rzeka przedziera się przez znajdujące się na jej drodze wzniesienie jest nazywany przełomem. Działanie wód okresowo płynących prowadzi do powstania dolin suchych, takich jak: wąwóz, parów, wadi. Doliny rzeczne przekształcone przez niszczącą działalność lodowca noszą nazwę żłobów lodowcowych.
Odrębnym rodzajem doliny jest dolina ryftowa - głęboka i rozległa dolina pochodzenia tektonicznego, długości setek lub tysięcy kilometów, biegnąca wzdłuż ryftu oceanicznego lub kontynent.; d. ryftowymi są np. Wielkie Rowy Afrykańskie. D. krasowa jest podłużnym obniżeniem na obszarze krasowym; powstaje przez połączenie się lejów krasowych, uwałów lub polji.Próg skalny to przegroda skalna w korycie rzeki lub dnie doliny, usytuowana prostopadle lub skośnie do ich biegu.
Powstaje w wyniku erozji wgłębnej wcinającej się nierównomiernie w podłoże skalne o zróżnicowanej odporności (szybciej w warstwy mniej odporne), co prowadzi do wykształcenia schodowego profilu podłużnego. Powstają na przemian odcinki koryta o mniejszym i większym spadku, tworzące progi i załomy skalne.
W dolinach lodowcowych progi skalne są wynikiem przebiegającej erozji lodowcowej i związane są z występowaniem skał o różnej odporności oraz ze zróżnicowaną miąższością i sposobem ruchu lodowca.
Progi skalne mogą być też pochodzenia tektonicznego (na uskokach) oraz występować u wylotu zawieszonych dolin.
Wyróżniamy następujące rodzaje: progi jednostronne (stopnie), progi dwustronne (rygle), progi pojedyncze, systemy progów (kaskada).
Progi skalne wpływają na sposób płynięcia i prędkość wody w rzece. Woda spadając z wysokich progów skalnych tworzy wodospady, z niskich szypoty i bystrza.