1.W okresie „wędrówek ludów ” Słowianie podzielili się na następujące grupy

a/… …………………………….
b/… ……………………………….
c/… ………………………………..
2.Wyjaśnij pojęcia :
a/plemię ………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
b/Indoeuropejczcy ……………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………….
0 – 2 p.
3.Uzupełnij zdanie.
Polanie utworzyli swoje państwo na terenie ……………………………………..
w latach ………….- …………… ..Głównymi ośrodkami stały się grody w
……………………………..….i w ……………………………..
4.Pierwszym historycznym władcą Polski był (zaznacz poprawną odpowiedź):
a/ Piast I
b/ Mieszko I
c/Leszek
5.Po zapoznaniu się z zamieszczoną na stronie 157 podręcznika mapą plemion
zachodniosłowiańskich podaj nazwy tych,które tworzyły państwo Mieszka I .
a/… ……………………………..b/………………………………….
c/… ………………………………..d/… ……………………………….
e/… ………………………………… f//… ……………………………….
g/… …………………………………h/… ………………………………
i/… …………………………………….j/………………………………….
k/… …………………………………… l//… ……………………………….

6.Przeczytaj zamieszczony w podręczniku (str.158)tekst relacji Ibrahim ibn
Jakuba,a następnie napisz w jaki sposób Mieszko I opiekował się swoimi
żołnierzami.
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
Gall Anonim b ył (zaznacz poprawną odpowiedź ):
a/ szpiegiem Mieszka I w Galii
b/dowódcą drużynników Mieszka I
c/autorem pierwszej „Kroniki polskiej ”

8.
Mieszko I obawiając się ataków ze strony ………………………… w roku
……………..zdecydował się przyjąć chrzest za pośrednictwem …………… ..
Kościół w Polsce został podporządkowany bezpośrednio …………………….,
Przyjmując chrześcijaństwo w obrządku ………………………………………..
Polska weszła w krąg cywilizacji ……………………………………………
9. Wy mień cztery przyczyny ,jakie skłoniły Mieszka I do przyjęcia

a/… ……………………………………………………………………………….
b/… ……………………………………………………………………………….
c/… ……………………………………………………………………………….
d/… ……………………………………………………………………………….

10.Następcą Mieszka I został jego syn (zaznacz poprawną odpowiedź ):
a/ Mieszko II
b/Bolesław Chrobry
c/Bolesław Krzywousty

11.Uzupełnij zdanie .(Każde poprawne uzupełnienie =1p.)
Uroczyste spotkanie ………………………….i ……………………………
w roku 1000 odbyło się w ……………………………………… i nazywane jest
…………………………………………………………………. .

12.Na podstawie rozdziału „Polska za panowania Bolesława Chrobrego ” podaj
gdzie mieściło/y/się utworzone w roku 1000 (poprawna nazwa siedziby = 1p.)
a/ arcybiskupstwo ……………………………………………..
b/biskupstwa ……………………,…………………… ,,…………………..
c/siedzibą utworzonego wcześniej,niezależnego biskupstwa był ………………
Uzupełnij .
Po śmierci Ottona III ,Bolesław Chrobry prowadził trwające od …..…….do
…………….wojny z …………………………….,w wyniku których zajął
..………………………..i ……………………………… ..Przejściowo
opanował również …………………… ..Utracił jednak ……………………… ..
.Uzupełnij zdania.(Każde poprawne uzupełnienie =1p.)
Pierwszym królem Polski był …………………………………………………..
Koronacja królewska miała miejsce w roku …………… ..W tym samym roku
koronował się też …………………....
Uzupełnij tekst.
……………………………………..przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie
po udane j wyprawie na …………………………….w roku ………………...
.Uzupełnij zdania.
Przebywający na dworze Bolesława Chrobrego biskup praski ………………….
udał się w roku …………….na północ z misją nawracania pogańskich

2

Odpowiedzi

2010-04-06T11:16:28+02:00
Odpowiem tylko na 2 punkt bo jest ich za dużo oki ?
no więc tak

Plemię - grupa spokrewnionych rodów zamieszkujących jeden obszar i połączona wspólnymi związkami ekonomicznymi. Plemię ma świadomość bliskiego pokrewieństwa, posługuje się tym samym dialektem i jest połączone wyznawaniem tego samego kultu religijnego. Definicja "krewniacza" plemienia może być też, w niektórych przypadkach (np. plemiona słowiańskie), zastąpiona definicją terytorialną. Wg tej definicji plemię to lokalna wspólnota osadnicza złożona z kilku lub kilkunastu mniejszych wspólnot terytorialnych (np. w Polsce tą mniejszą wspólnotą było opole).
2010-04-06T11:21:49+02:00
1. a- południowych- Bułgarzy i Chorwaci
b- zachodnich- plemiona polskie i czeskie
c- wschodnich- plemiona ruskie
2. Plemię- jest to grupa spokrewnionych rodów, które zamieszkują jeden obszar i połączone są wspólnymi związkami ekonomicznymi
Indoeuropejczycy- lud posługujący się językami indoeuropejskimi, dawniej Indoeuropejczyków nazywano Ariami.
7. c
10. b
11. Uroczyste spotkanie Bolesława Chrobrego i Ottona III odbyło się 1 roku 1000 w Gnieźnie i jest nazywane Zjazdem Gnieźnieńskim.
Tyle tylko umiem ;p