UZUPEŁNIJ TEKST
Konstytucja 3 maja ..................roku zapewniała swobody szlacheckie, wprowadziła prawo o........................,znosiła wolną elekcję i .....................................,ograniczała władzę .............................. na rzecz ministrów, wprowadziła tron ..............................., zlikwidowała podział Rzeczypospolitej na .....................i ........................ Księstwo ............................., dla całego państwa wprowadziła wspólny ..........................i wojsko. Przeciw reformom ........................... magnaci Ksawery ..................., Szczęsny ..........................i Seweryn ........................ W ........................roku podpisali w Petersburgu konfederację targowicką. Poprosili carycę ..........................II o pomoc zbrojną. W obronie Konstytucji 3 maja w wojnie z Rosją walczyli dowódcy wojsk książę..........................................i generał.............................................. Ostatni sejm Rzeczypospolitej zebrał się w ........................... w ...........................roku.

1

Odpowiedzi

2010-04-06T13:33:22+02:00
Konstytucja 3 maja 1791 roku zapewniała swobody szlacheckie, wprowadziła prawo o sejmikach i miastach królewskich,znosiła wolną elekcję i liberum veto,ograniczała władzę króla na rzecz ministrów, wprowadziła tron dziedziczny, zlikwidowała podział Rzeczypospolitej na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, dla całego państwa wprowadziła wspólny rząd, skarb i wojsko. Przeciw reformom wystąpili magnaci Ksawery Branicki, Szczęsny Potocki i Seweryn Rzewuski W 1792 roku podpisali w Petersburgu konfederację targowicką. Poprosili carycę Katarzynę II o pomoc zbrojną. W obronie Konstytucji 3 maja w wojnie z Rosją walczyli dowódcy wojsk książę Józef Poniatowski i generał Tadeusz Kościuszko. Ostatni sejm Rzeczypospolitej zebrał się w Grodnie w 1793 roku.
1 5 1