Odpowiedzi

2010-04-06T14:21:08+02:00
Rachunkowość to system ewidencji prezentowania i interpretacji procesów gospodarczych oraz ich skutków w wyodrębnionej jednostce gospodarki
Funkcje:
a) informatywna polega na tworzeniu zbiorów informacji niezbędnych do zarządzania dana jedn. gospodarczą
b)kontrolna - polega na ochronie majątku firmy i przyczynia sie do racjonalnego wykorzystania, posiadania zasobów
c) analityczna polega na interpretowaniu danych liczbowych opisujących działalność gospodarczą w firmach
Rodzaje:
zarządcza zwana menedżerską dostarcza informacji do podejmowania decyzji gospodarczych przez zarządzających danym podmiotem gospodarczym
Zasady:
a)wiernego obrazu - nakazuje aby księgi rachunkowe oraz sprawozdania przedstawiały sytuację majątkową firmy w sposób rzetelny i jasny
b)ciągłości działania- oznacza że jednostka w sposób ciągły stosuje przyjęte zasady rachunkowości np. wycena towarów w cenie zakupów
c)periodyzacji - nakazuje ujęcie zdarzeń gospodarczych i rezultatu działalności podmiotu w określonych przedziałach czasowych
e)memoriałowa - określa obowiązek ujęcia operacji gospodarczej w księgach rachunkowych tego okresu, w którym dana operacja wystąpiła, a w jej momencie kasowego wykonania tej operacji np. faktura sprzedaży powinna być zaksięgowana w momencie jej wystawienia, a nie bierze sie pod uwagę czasu zapłaty za wyżej wypisanej faktury
f)ostrożnej wyceny - polega na takiej wycenie składników majątkowych i kapitałów aby wiernie przedstawić wynik finansowy
g)istotności - pozwala jedn. gospodarczej dokonać wyboru rozwiązań dopuszczalnych prawem gospodarczym w celu wyodrębnienia w rachunkowości tylko tych zdarzeń, które są istotne do oceny sytuacji majątkowej i finansowej
h)zakazu kompensa zakłada, że wartość poszczególnych składników majątku oraz źródeł ich pochodzenia ustala sie oddzielnie
i) wyższości treści nad formą - określa, że zdarzenia gospodarcze rejestruje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Aktywa - są to zasoby majątkowe jakie posiada jedn gospodarcza, dzięki którym jedn. gospodarcza osiaga korzyści ekonomiczne.Aktywa dzielimy na trwałe i obrotowe
Pasywa sa to źródła pochodzenia majątku przedsiębiorstwa