1.Na podstawie podanego schematu napisz rownanie zachodacych reakcji.
Ca --> Cao--> Ca(oH)2--->Ca(Ch\H3COO)2
Na lekcji chemi nauczycielka wykonała doswiadczenie reakcji zobojętniania. Do próbówki z roztworem zasady sodowej dodała kilka kropli fenoloftaleiny, a następnie wpuszczła kroplami roztwór kwasu octowego.
a) opisz co mozna zaobserwowac podczas wykonania tego doswiadczenia.
b) zapisz w formie cząsteczkowej i jonowej rownanie rakcji zachodzącej w doswiadczeniu
C) podaj nazwy powstałych w wyniku tej reakcji produktów..
podpowiedz roztwór Ch3COOH
Roztwór NaOH + fenoloftaleina.

2

Odpowiedzi

2011-07-20T20:59:35+02:00

2 Ca + O2 --> 2 CaO
CaO + H2O --> Ca (OH)2
Ca(OH)2 + 2Ch3COOH --> (Ch3COO)2Ca+ 2 H2O

a) roztwór odbarwił się.
b) NaOH + Ch3COOH --> Ch3COONa + H2O
    Na(+) + OH (-) + Ch3COO(-) + H(+) --> Ch3COO(-) + Na (+) + H2O
    octan sodu i woda.

2011-07-20T21:53:01+02:00

Zadanie 1

 

2Ca+ O₂-> 2CaO

CaO+ H₂O-> Ca(OH)₂

Ca(OH)₂+ 2CH₃COOH-> (CH₃COO)₂Ca+ 2H₂O

 

Zadanie 2

 

a) w roztworze zasadowym fenoloftaleina ma barwę malinową; stąd po dodaniu roztworu o odczynie kwaśnym zacznie zanikać malinowa barwa

b)

NaOH+CH₃COOH-> CH₃COONa+ H₂O

Na⁺+ OH⁻+ CH₃COO⁻+ H⁺-> CH₃COO⁻+ Na⁺+H₂O

OH⁻+ H⁺-> H₂O

c) powstał: octan sodu i woda