Odpowiedzi

2010-04-06T15:54:25+02:00
Wzór 1

Czad impreza się szykuje,
Jak przegapisz będziesz frajer!
Wymagany ubiór trendy,
Nastrój cool i ... prezent bajer!
Zapraszam Cie dzisiaj na imprezę życia!
Będzie fajna muza i ... mleko do picia!

Wzór 2

Zapraszam Cię na imprezę, która odbędzie się dnia ..……….. o godzinie ……..…..w …………... Mam nadzieję, że przyjdziesz. Będą wszyscy nasi wspólni znajomi ze studiów. Szykuje się udane spotkanie.

Wzór 3

Imprezę czas zacząć! Aby jednak wszystko zostało zapięte na ostatni guzik musisz zjawić się na niej w doborowym nastroju i ciałem pełnym pozytywnej energii. Zaczynamy o godzinie ………….. w ……………… Odmowy nie przyjmujemy!

Wzór 4

Moje imprezy się bardzo długo pamięta. W tym na pewno mi pomoże Twoja buzia uśmiechnięta !!! Serdecznie zapraszam ......................(imię i nazwisko) w dniu ..... o godz. ....... adres........... na imprezkę. Szaleństw i pląsów nie będzie końca.

Wzór 5

Drodzy przyjaciele! Mam zaszczyt zaprosić Was na imprezę z okazji ………, która odbędzie się w dniu ………….. o godzinie ………. w ………………Będzie miła zabawa. Serdecznie zapraszam!

Wzór 6

Serdecznie zapraszam na imprezę ogrodową w moim domu w dniu ………..……. o godzinie …………….. Na imprezie obecni będą: ……………………. Zatem i Was nie może zabraknąć!

Wzór 7

Mam niebywały zaszczyt zaprosić Cię na wspaniałą imprezę zaplanowaną dnia.... na godzinę..... w ..... Liczę, że Twoja obecność uhonoruje zabawę, która z pewnością będzie wyśmienita!

Wzór 8

Zupełnie bez okazji organizuję imprezę dnia..... w....... Jak się to wszystko zakończy – nie wiem, ale liczę na niezapomniane wrażenia z udanej zabawy!. Nie może Cię zabraknąć – dlatego nie zastanawiaj się – jesteś zaproszony i wykorzystaj to!

Wzór 9

Szykuje się wyśmienita zabawa – dnia..... o godzinie.... w ..... organizowane jest spotkanie klasowe! Chcesz obaczyć swoich kolegów i koleżanki? Chcesz odnowić kontakty? Nic prostszego – Ty także jesteś mile widzianym gościem!

Wzór 11

Dnia.... w klubie..... organizowana jest impreza w celu uświęcenia dnia wolnego od pracy! Zapraszam serdecznie na tak wyśmienitą zabawę, która rusza o godzinie ....

Wzór 12

O godzinie.... w dniu.... roku pańskiego..... zaczyna się niesamowita impreza, która z pewnością będzie długo w naszej pamięci.... lub w pamięci tylko niektórych z nas. Dlatego nie zastanawiaj się – jesteś zaproszony na niepowtarzalną imprezę, zorganizowaną spontanicznie, która będzie najlepszą zabawą w Twoim życiu! Przychodź – czekamy!

Wzór 13

Serdecznie zapraszam na wyśmienitą imprezkę, która odbędzie się dnia .... o godzinie .... w .... (miejsce/nazwa lokalu). Szykuje się świetna zabawa w gronie przyjaciół, dlatego i Ciebie nie może zabraknąć. Przyjdź, a z pewnością nie pożałujesz swojej decyzji!

Wzór 14

Już niebawem odbędzie się impreza, która z pewnością zostanie w naszej pamięci na bardzo, bardzo długo! Zaczynamy zabawę o godzinie .... w .... (nazwa), ale gdzie skończymy - owiane jest to tajemnicą! Poimprezujmy wedle szalonych pomysłów, których nam nigdy nie brakuje!

Wzór 15

Uroczyście zapraszam na szaloną imprezę, która odbędzie się dnia .... o godzinie .... w ..... (miejsce). Problemy i smutki zostawiamy w domu i idziemy "w miasto", aby przeżyć niezapomnianą przygodę! Nie może Ciebie zabraknąć - dlatego przychodź!

Wzór 16

Serdecznie zapraszam na długo planowaną i dopiętą na ostatni guzik zabawę! Według planu spotykamy się ..... (miejsce) o godzinie ..... Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem będzie cała nasza klasa z ..... (podstawówki/gimnazjum/liceum/grupa ze studiów)! Dlatego i Ciebie nie może zabraknąć. Zapraszam raz jeszcze - szykuje się wyśmienita imprezka w gronie dobrych znajomych!

Wzór 17

Zapraszam serdecznie na małą, niemalże kameralną imprezkę! Jak to mówią, każda okazja jest dobra, więc z pewnością powód do świętowania znajdziemy razem! Zabawa organizowana jest dnia .... o godzinie .... w ..... Liczę, że uświetnisz imprezę swoją obecnością!

Wzór 18

W pierwszy wolny weekend (..... - data) organizowana jest impreza integracyjna dla współtowarzyszy niedoli. Rozpoczynamy integrację o godzinie .... w .... (miejsce). Obecność jest obowiązkowa, po prostu musisz tam być!

Wzór 19

Mój Drogi ..... (imię)!
Zapraszam bardzo serdecznie na imprezę, która odbędzie się dnia .... o godzinie .... w ..... Nie może Cię zabraknąć, dlatego już teraz zarezerwuj sobie wolny wieczór! Gwarantuje niezapomniane wrażenia! Do zobaczenia na miejscu!

Wzór 20

Serdecznie zapraszam dnia .... o godzinie .... do ..... Odbędzie się tam niesamowita, nieziemska, niezapomniana, szalona, wyśmienita i najlepsza impreza na całej kuli ziemskiej! Nie może Cię zabraknąć - nie zastanawiaj się nawet i przychodź! Gwarantowane mocne doznania i rewelacyjna zabawa!Formula 1

Chad is preparing the party,
How do I miss you loser!
Required dress trends
Mood is cool and ... Bajer gift!
I invite you today to the party life!
It will be cool and muse ... milk to drink!

Model 2

I invite you to the event, which will be held on .. ... ... ... .. at ... ... .. ... .. on ... ... ... ... ... I hope you come. They will all our mutual friends from college. Going to be a successful event.

Model 3

Party begin! However, everything is buttoned the last button you have to show up on it in good mood and body full of positive energy. We start at ... ... ... ... .. in ... ... ... ... ... ... Denials do not accept!

Model 4

My event is remembered for a long time. This definitely will help me your smiling face! You are cordially invited ......................( name) on ..... the chair. ....... Address ........... the imprezka. Craziness and dancing will have no end.

Model 5

Dear friends! I am pleased to invite you to a party to celebrate ... ... ..., which will be held on ... ... ... ... .. at ... ... .... in ... ... ... ... ... ... It will be nice fun. You are cordially invited!

Model 6

You are cordially invited to a garden party at my house on ... ... ... .. ... .... at ... ... ... ... ... .. Will be present at the party: ... ... ... ... ... ... ... .... Thus you can not fail!

Model 7

I have a tremendous honor to invite you for a wonderful event scheduled day .... per hour ..... the ..... I hope that your presence will honor the fun that is sure to be delicious!

Model 8

Completely without any opportunity to organize an event of ..... c. ...... How did it all end - I do not know, but I look forward to an unforgettable experience of fun!. You can not fail - so do not hesitate - you're invited and use it!

Model 9

Going to be excellent fun - the day ..... at .... the ..... organized a meeting of the class! Want obaczyć their colleagues? Want to renew contacts? It's easy - you're also welcome guest!

Model 11

On .... in the club ..... organized a party in order to sanctify the day off from work! I invite you to take this excellent play, which starts at ....

Model 12

About an hour .... on .... year of our Lord ..... begins an incredible event, which will certainly be long in our memories .... memory or only some of us. So do not hesitate - you're invited to a unique event, organized spontaneously, which will be the most fun in your life! Come - we are waiting!

Model 13

We cordially invite you to an excellent imprezka, which will be held on .... at .... at .... (Place / name of premises). Going to be great fun with friends, why, and you can not fail. Come, and certainly not regret your decision!

Model 14

Soon there will be event, which will certainly be in our memory for a very, very long! We start playing at .... at .... (Name), but where we finish - is shrouded in mystery! Poimprezujmy according crazy ideas, which we never missing!

Model 15

I solemnly invite you for a wild party, which will be held on .... at .... the ..... (Place). Problems and worries leave home and go "in town" to experience an unforgettable adventure! You can not fail - because Come!

Model 16

You are cordially invited to the long-planned and the last button dopiętą fun! According to the plan we meet ..... (Place) at the time ..... If all goes according to plan will be the whole of our class ..... (Elementary / middle school / high school / group to study)! Accordingly, and you can not fail. I invite you once again - preparing delicious imprezka among good friends!

Model 17

I invite you to take a small, almost intimate imprezka! As they say, every occasion is good, so surely we can find reason to celebrate together! Organized a day of fun .... at .... the ..... I hope that uświetnisz event with his presence!

Model 18

In the first free weekend (..... - date) is organized for the event integration companions in misfortune. We start the integration at .... at .... (Place). Attendance is mandatory, you simply have to be there!

Model 19

My Dear ..... (Name)!
I invite you very warmly for the event, which will be held on .... at .... the ..... You can not fail, because now book your free evening! This ensures an unforgettable experience! See you there!

Formula 20

You are cordially invited to the day .... at .... to ..... Will be held there, amazing, unearthly, unforgettable, crazy, excellent, and the best party around the globe! You can not fail - not even hesitate and come! Guaranteed strong experience and excellent fun!
5 3 5
2010-04-06T15:55:09+02:00
Dear Micheal,
I invite you to party at my place.I'm inciting a few people to celebrate ending the term.The party will begin on next friday at 8p.m. If you've got any cool,new music,you can bring it.Let me know if you can come.
See you
2 4 2
2010-04-06T15:57:47+02:00
Hi Tom!
I going to make my birthday party. I will be on 12 march at 5 pm, In Bravo club, There will be contests with prizes, films watch and a concert.
I want you to come.
imię
2 3 2