Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T14:24:46+02:00
-wspomaganie w czasie konfliktu zbrojnego wojskowej i cywilnej służby zdrowia
-prowadzenie działalności humanitarnej na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych
-upowszechnianie znajomości międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych
-prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań w celu odnajdywania zaginionych w czasie konfliktów zbrojnych i scalania rozdzielonych przez wojny rodzin
-upowszechnianie zasad i ideałów Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca
-współpraca z władzami publicznymi w trosce o zapewnienie poszanowania międzynarodowego prawa humanitarnego
-prowadzenie działalności na rzecz rozwoju krwiodawstwa i krwiolecznictwa oraz pozyskiwania honorowych dawców krwi
-niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych lub katastrof w kraju i za granicą
-przygotowywanie społeczeństwa do właściwych zachowań w przypadku wystąpienia klęski i katastrofy
-prowadzenie działalności w dziedzinie opieki i pomocy społecznej
-prowadzenie działalności w dziedzinie ochrony zdrowia, w tym w zakresie poprawy zdrowia publicznego
-przeciwdziałanie uzależnieniom
-prowadzenie szkolenia w zakresie pierwszej pomocy
działania na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych
-prowadzenie działań upowszechniających zasady bezpiecznego zachowania się na drodze
-rozwijanie działalności dzieci i młodzieży
organizacja i prowadzenie placówek edukacyjno-oświatowych, opiekuńczych i socjalnych, wypoczynkowych, rehabilitacyjnych, leczniczych oraz innych
działania na rzecz osób niepełnosprawnych
-prowadzenie działań na rzecz mniejszości narodowych
-prowadzenie szkoleń w zakresie aktywizacji zawodowej osób podlegających wykluczeniu społecznemu
-realizacja innych zadań zgodnych z celami PCK, w tym zadania publiczne zlecone przez organy administracji państwowej i samorządowej
-rekrutacja i szkolenie personelu i wolontariuszy niezbędnych do wykonywania swoich zadań


mam nadzieje że pomogłam,

magdas;)
22 4 22