Odpowiedzi

2010-04-06T16:24:00+02:00
Składniki decyzji administracyjnej:

1. oznaczenie organu wydającego decyzję oraz data i miejsce jej wydania,
2. oznaczenie adresata lub adresatów decyzji,
3. podstawa prawna z przywołaniem konkretnego przepisu prawa,
4. rozstrzygnięcie,
5. uzasadnienie faktyczne i prawne,
6. pouczenie o przysługującym prawie do odwołania lub informacja, iż decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania i nie przysługuje od niej odwołanie lecz skarga do sądu administracyjnego,
7. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu (imię i nazwisko) wraz z podaniem stanowiska służbowego.
1 5 1