1.
Podział Polski na regiony geograficzne :
Rzeźbę powierzchni Ziemi kszałtują różnorodne procesy i czynniki rzeźbotwórcze.Procesy podzielono na wewnętrzne i zewnętrzne.
a)Wymień procesy:
wewnętrzne : ruchy górotwórcze
zewnętrzne : wietrzne

b)Napisz do czego prowadzą procesy :
wewnętrzne : ...
zewnętrzne : ...

c)Czynnikami rzeźbotwórczymi procesów zewnętrznych erozji i akumulacji są :
- wiatr - ...
- woda płynąca : ...
- morska - ...
- rzeczna - ...
Obok wymienionych czynników podaj po 2 przykłady form rzeźby terenu , które są wynikiem ich działalności rzeźbotwórczej.

d)Zróżnicowanie środowiska przyrodniczego kraju pod wzgledem : wysokości n.p.m., rzeźby terenu , sieci wodnej i roślinności , a także w wyniku działalności człowieka , stało się podstawą wydzielenia krajobrazów (podaj przykłady)
- przyrodniczych ........
- przekształconych przez człowieka (antopogenicznych)
...

e)Wymień elementy środowiska przyrodniczego i dzialalności człowieka , które przede wszystkim wzięto pod uwagę w wydzielaniu regionów geograficznych Polski :
- przyrodnicze : ...
- działalności człowieka : ...

f)Co rozumiesz przez region geograficzny ?

1

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-06T16:47:03+02:00
1)Wymień procesy:
a)wewnętrzne : ruchy górotwórcze,trzęsienie ziemi,wybuchy wulkanów
zewnętrzne : wietrznenie,,erozja wodna i wietrzna,
b)Napisz do czego prowadzą procesy :
wewnętrzne : prowadzą do powstawania wywyższeń lub obniżeń
zewnętrzne : prowadzą do wyrównywania terenu
c)Czynnikami rzeźbotwórczymi procesów zewnętrznych erozji i akumulacji są :
- wiatr - skałki(np.maczuga herkulesa),grzyby skalne
- woda płynąca :wyżłobienie,podmywanie gleby
- morska - klif,ogromne urwiska
- rzeczna - wyżłobienie,podmywanie gleby
4 2 4