Mam takie zadanie : Jest tabelka i do tej tabelki trzeba coś wpisać


1.Dyrektora szkoły - jego zadania - uprawnienia
2.Policjant - ściganie przestępców - uprawnienia
3. - reprezentowanie Polski zagranicą - mianowanie
ambasadorów
4.Burmistrz - jego zadania - uprawnienia
5.Celnik - ściąganie opłat za towary - uprawnienia
przywożone zagranicy
6.Sędzia - jego zadania - uprawnienia

1

Odpowiedzi

2010-04-07T11:27:50+02:00
1.Dyrektor szkoły
jego zadania :
-sprawdza czy nauczyciele dobrze nauczają,
-sprawdza czy nauczyciele właściwie wychowują uczniów,
-odpowiada za poziom nauczania w szkole,
-przewodniczy w obradach rady pedagogicznej,
uprawnienia:
-zatrudnia nauczycieli
-zwalnia pracowników szkoły w tym nauczycieli,
-zarządza finansami szkoły,
-przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły

2.Policjant -
ściganie przestępców:
-jest odpowiedzialny za obławy
-jest odpowiedzialny za doprowadzenie przestępcy do aresztu
-jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo osób ,które są w bezpośrednim kontakcie z przestępcą
uprawnienia:
-operacyjno-rozpoznawcze,(poszukiwanie przestępców,)
-dochodzeniowo-śledcze ,(zbrodnie,morderstwa,)
-administracyjno-porządkowe(dbanie o porządek na imprezach masowych,porządek na drogach)
3.Ministr Spraw Zagranicznych -
reprezentowanie Polski zagranicą;
-kształtowanie międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej,
-przedstawianie informacji o zadaniach polskiej polityki zagranicznej,
mianowanie ambasadorów:prezydent mianuje,ale wcześniej słucha jak dana osoba jest postrzegana przez ministra spraw zagranicznych,
4.Burmistrz -
jego zadania:
-prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej gminy,
-wykonywanie uchwał rady gminy i zadań gminy ,
-kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
uprawnienia:
-opracowanie planu operacyjnego ochrony przed powodzią , ogłaszanie i odwoływanie pogotowia i alarmu przeciwpowodziowego,
- zarządzanie ewakuacji ludności i mienia z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
-wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,
5.Celnik - ściąganie opłat za towary przywożone zagranicy:
-wymiarza i pobiera podatek od towarów i usług,
-pobiera opłatę paliwową,
-rozpoznaje i wykrywa przestępców skarbowych,
-nadaje towarom przeznaczenie celne,
uprawnienia:
-mogą używać środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej,
-mogą specjalistycznym sprzętem wykrywac przemyt,
6.Sędzia -
jego zadania:
-orzekanie w sprawie sadowej,
-wysłuchanie procesu,
-wygłoszenie mowy koncowej
uprawnienia:
-wydanie końcowego wyroku,