Odpowiedzi

2010-04-06T17:40:58+02:00
Sytuacja kobiet w krajach arabskich

Formalnie panstwa arabskie gwarantuja kobietom coraz wiecej praw, ale w praktyce kwestia
równouprawnienia pozostaje nadal nierozwiazana. Tak wynika z raportu opublikowanego 7 grudnia przez
UNDP, Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.
Czy mo¿na mówic o równouprawnieniu, skoro w krajach arabskich notuje sie najwy¿szy na swiecie
stopien analfabetyzmu wsród kobiet? Ponad 50 proc. Arabek nie umie czytac ani pisac. Tymczasem
kształcace sie arabskie dziewczeta maja znacznie lepsze wyniki w nauce ni¿ chłopcy. Sposród nich
wywodzi sie najwieksza ilosc laureatek w ró¿nych dziedzinach wiedzy.
Je¿eli chodzi o udział Arabek w ¿yciu politycznym generalnie maja one zagwarantowane prawo do
głosowania, oprócz Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów. Nadal jednak wiekszosc decyzji
politycznych podejmuja wyłacznie me¿czyzni, a symboliczny udział kobiet ogranicza sie w polityce do
tradycyjnych ministerstw, jak ministerstwo spraw socjalnych.
Autorzy raportu podkreslaja, i¿ nale¿y oczekiwac konkretnych zmian w rezultacie reform prawa
cywilnego, które pozwola na uwolnienie sie Arabek spod kurateli me¿czyzn. Ostatnio Egipcjanki otrzymały
np.: prawo samodzielnego podró¿owania, a kobiety w Jordanii prawo do posiadania paszportu, bez
uprzedniej zgody me¿a. Pilne sa tak¿e reformy prawa rodzinnego. Chodzi głównie o przyznanie kobietom
arabskim prawa do dziedziczenia i opieki nad dziecmi.
5 1 5