Proszę o te zdania w języku angielskim .Jak najszybciej !

1.Jesteśmy częścią przyrody . Niszcząc ją i lekceważąc , niszczymy samych siebie .
2. Jak możemy dbać o nasze środowisko ?
3.Nasza gleba jest zatruta . Co możemy zrobić ?
4. Zanieśmy zużyte baterie , resztki farb , itp. do pojemników na odpady chemiczne .
5. Nie używajmy nawozów sztucznych w ogrodzie .
6.Co możemy zrobić dla naszego powietrza ?
7. Nie stosujmy aerozoli z freonami .
8.Gdy tylko to możliwe częściej poruszajmy się rowerem niż samochodem .
9.Sadźmy nowe drzewa .
10. Nasze rzeki są ściekami .
11. Kupujmy środki piorące i płyny do mycia naczyń bez siarczanów i fosforanów.
12.Myjmy samochody w miejscach do tego przeznaczonych .
13.Nasza ziemia jest zatruta .
14. Na zakupy bierzmy torby z materiału , unikajmy toreb foliowych .
15. Segregujmy śmieci .
16 . Nasze zasoby wyczerpują się .
17 . Gaśmy światła w pokojach , w których nie przebywamy .
18.Zbierajmy makulaturę i złom
19. Ratujmy Ziemię -uratujemy siebie .

2

Odpowiedzi

2010-04-06T17:44:05+02:00
1.We are with part of the nature. Destroying her and disregarding, we are destroying ourselves.
2. How can we care about our environment?
3.Our soil is contaminated . What can we do?
4. Let us carry batteries worn out, remains of paints, refuse skips chemical.
5. Let us not apply artificial fertilizers in the garden. Can we do 6.What for our air?
7. Let us not apply aerosols with freons.
8. Only it possible let us more often move with bicycle than car. 9. Plant new trees.
10. Our rivers are sewers.
11. Let us buy washing agents and dishwashing liquids without sulphates and phosphates.
12.Clean cars in places allocated for it.
13.The earth is our poisoned.
14. For the shopping let us hold bags of material, let us avoid plastic bags.
15. Let us sort pieces of rubbish.
16. Our stores are running out.
17. Let us put lights out in rooms in which we aren't staying. 18.Pickwaste paper and scrap
19. Let us save the Earth - we will rescue ourselves.
2010-04-06T17:53:03+02:00
1.We are part of nature. Destroying it and disregard, destroy themselves.
2.How can we care for our environment?
3.Our soil is poisoned. What can we do?
4(zanieśmy) used batteries, paint residues, etc., to chemical waste containers
5.Do not use fertilizer in the garden
6.What can we do to our air?
7.Do not use aerosol with chlorofluorocarbon.
8.As soon as possible, often moving bicycle than by car.
9.planting new trees
10.Our rivers are sewage
11.Buy washing and dishwashing liquids without sulphates and phosphates
12.Wash cars in designated places
13.Our land is poisoned
14.Let's shopping bags from the material, we avoid plastic bags
15.assort rubbish
16.Our resources are exhausted
17.Extinguish the light in your room, do not you stay
18.Collect waste paper and scrap
19.Save Earth - we'll save the oneself