Napisz krótką notatkę na temat beZrobocia w Polsce (1/2 strony) . określ czy jest to problem społeczny i uzasadnij. uwzględnij wpływ takich czynników jak płeć, wiek, wykształcenie.

( to zadanie pochodzi z ćwiczeń do WOS-u do kl. 3 I. Walendziak zad 42 s. 42 może ktoś je ma już zrobione i nie bedzie musiał się tak męczyć z odpowiedzią)

1

Odpowiedzi

2010-04-09T20:38:03+02:00
Obok niekorzystnej struktury zatrudnienia dużym problemem gospodarczym i społecznym w Poslce jest bezrobocie. Przemiany gospodarcze zapoczątkowane w 1989 r., zwłaszcza wprowadzenie zasad wolnegor rynku, ujawniły słabość i zacofanie technologiczne polskiej gospodarki. Wiele zakładów nie radziło sobie w nowych warunkach ekonomicznych. Występował tzw. przesost zatrudnienia, czyli przewaga liczby pracującyh nad potrzebami produkcyjnymi. Zakłady, które nie były w stanie sprostać wymogom wolnego rynu, zaczęły przynosić straty. W celu zmniejszenia kosztów produkcji, część przedsiębiorstw została zmuszona do ograniczenia zatrudnienia. Dotyczyło to zarówno zakładów przemysłowych, jak i Państwowych Gaospodarstw RRolnych. Wielu pracujących dotąd ludzi straciło zatrudnienia, zasilając grono bezrobotnych.
O poziomie bezrobocia w danym kraju informuje stopa bezrobocia. przedstawia ona procentowy udział zarejestrowanych bezrobotnych w ogólnej liczbie ludnosci aktywnej zawodowo. Na koniec 2006 r. stopa bezrobocia w Poslce wynosiła 14,9%. To jeden z najważniejszych wskaźników wśród krajów UE. Jego wartosć oznacza, ze co siódmy zdolny do pracy i chcacy pracować Polak nie może znaleźć zatrudnienia. Ogromna, bo ponad dwumilionowa grupa bezrobotnych stanowi duzy problem gospodarczy naszego kraju. Oprócz oficjalnego wskaźnika określającego liczbę bezrobotnych, w Polsce, zwłaszcza naa wsi, występuje także zjawisko bezrobocia ukrytego. Obejmuje ono ludzi, którzy faktycznie nie mają zatrudnienia, ale nie są zarejestrowani w urzędzie pracy jako bezrobotni.
Wartość story bezrobocia w Poslce jest zróżniciwana. Na niektórych obszarach przekracza oa średnią krajową, a na innych - jest znacznie niższa. Największ bezrobocie występuje w województwie północnej i zachodniej Polski. Po dtym względem wyróżniają się regiony wiejskie w których funkcjonowały niegdyś Państwoe Gospodarstwa Rolne. Najniższą stopą bezrobocia charakteryzują się województwa o wysokimpoziomie rozwoju gospodarczego: małopolskie, mazowieckie, śląskie, wielkopolskie.
Bezorbocie przyczynia się do obnizenia poziomu życia wielu rodzin. Może ono rówież prowadzić dp pogłębienia nie korzystnych zjwaisk społecznych, które są odczuwane w skali całego karju. Zalicza się do nich wzrost przestępczości, alkoholizm, rozpad rodzin czy inne społeczne. Niekorzystnym zjawiskiem są również emigracje zarobkowe. Wielu młodych, dobrze wykształconych Polaków emigruje, ponieważ nie może znaleźć pracy w kraju. Niektórzy z nich zostają za granicą na stałe. W latach 2004-2006 tysiące Polaków podjęło pracę w Wielkiek Brytanii, Irlandii, Szwecji. Prawdopodobnie w związku ze stopniowym znoszeniem granic wewnątrz UE to zjawisko będzie się nasilać. Ten problem społeczny nie był wcześniej znany w naszym kraju. Jedymym skutecznym sposobem na ograniczenie zjawiska emigracji zarobkowej jest pobudzanie rozwoju gospodarczego kraju, które przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy.
5 4 5