Święconka
Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek (a wielki kosz) z jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin (na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężona przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę.


Lany poniedziałek
Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać można było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd każda panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba.


Wielkanocne jajo
Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czerwono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, „Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec świata”. Czerwone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości. Jajko jest formą najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii.

POTRZEBUJE PZRETLUMACZYC TO NA JEZYK ANGIELSLKI !!!! BARZO PILNEEE PONIEWAZ MAM TONA JTR I WALCZE O DOBRA OCENE !!! PROSZE!!

3

Odpowiedzi

2010-04-06T19:13:24+02:00
Blessed food
Great Saturday was day joyful expectation. It belonged this day necessarily to dedicate koszyczek (and great basket) from food. It could not in him lack lamb ( Christ's Resurrected symbol), meat and hams - and - sausage (on sign, that fast ends). It the horse-radish was celebrated was also, – because " the bitterness of Your torture and the death Resurrection was won by sweetness”, the butter – the sign of prosperity – and the egg – the symbol of birth. Blessed food food oneself next day, after resurrection. This day was celebrated water also.


Casts Monday
The casts Monday ( śmingus-dyngus- nie wiem jak to po angieldku)– then the party, which all perfect we know. It all will were poured can was and everywhere. Wet this unmarriedwoman's day larger chances had on marriage. And if some offended – she found this husband not soon. It Easter egg will can was repurchases was from pouring – every unmarried woman tried from here to her kraszanka was the most beautiful. Boy, handing over this day unmarried woman Easter egg, he gave her to understanding, that it pleases him.


Easter egg
Egg – it reigns on Easter table, it is the symbol of life and rebirth. The tradition of Easter eggs and the division oneself it reaches with holy the egg in past far. Already ancient Persians gave with spring their close dyed eggs in red. Greeks accepted from them custom this and Romans. Romanian people's proverb tells:, "If we, will stop Christians the dying on in red the eggs, will happen wówczas the end of world”. Red Easter eggs have magic power they say and bad charms repel, they are the symbol of heart and love. Egg is the most perfect form. It contains all necessary for nourishing organism components: proteins, fat, mineral salts and vitamin. My about 100 calorie.
2010-04-06T19:19:54+02:00
Święconka
Holy Saturday was a day of joyful expectation. Be sure that day had to be paid to the basket (and a big basket) of food. It could not miss the lamb (a symbol of the Risen Christ), meat and sausages (as a sign that ends with a post). Horseradish is also blessed - because "the bitterness of the Passion and death has been conquered by the sweetness of the resurrection," the butter - a sign of prosperity - and eggs - a symbol of birth. Święconka food the next day, after the resurrection. That day also blessed water.


Lany Monday
Lany Monday śmigus-dyngus, the feast of the funnel - it's fun, we all know excellent. Can be poured and everywhere. Soaked lady that day had a greater chance of marriage. And if one is offended - it's not soon found a husband. To be able to buy from pouring easter egg - hence, each lady tried that it was the most beautiful Easter egg. The boy, handing over of the day Easter egg lady, gave her to understand that he likes.


Easter egg
Egg - the reigns of the Easter table is a symbol of life and rebirth. The tradition of Easter eggs and Easter egg sharing reaches far into the past. The ancient Persians in the spring of forgiveness for your loved ones with red colored eggs. This custom took from them the Greeks and Romans. Romanian proverb says: "If we Christians will no longer dyeing eggs red, then the world will end." Red eggs are supposed magical power and odpędzają evil spells, are a symbol of the heart and love. The egg is the most perfect form. Includes all necessary for the body's nutritional components: protein, fat, minerals and vitamins. It has about 100 calories.
2010-04-06T19:25:33+02:00
Święconka
Holy Saturday was a day of joyful expectation. Be sure that day had to be paid to the basket (and a big basket) of food. It could not miss the lamb (a symbol of the Risen Christ), meat and sausages (as a sign that ends with a post). Horseradish is also blessed - because "the bitterness of the Passion and death has been conquered by the sweetness of the resurrection," the butter - a sign of prosperity - and eggs - a symbol of birth. Święconka food the next day, after the resurrection. That day also blessed water.


Lany Monday
Lany Monday śmigus-dyngus, the feast of the funnel - it's fun, we all know excellent. Can be poured and everywhere. Soaked lady that day had a greater chance of marriage. And if one is offended - it's not soon found a husband. To be able to buy from pouring easter egg - hence, each lady tried that it was the most beautiful Easter egg. The boy, handing over of the day Easter egg lady, gave her to understand that he likes.


Easter egg
Egg - the reigns of the Easter table is a symbol of life and rebirth. The tradition of Easter eggs and Easter egg sharing reaches far into the past. The ancient Persians in the spring of forgiveness for your loved ones with red colored eggs. This custom took from them the Greeks and Romans. Romanian proverb says: "If we Christians will no longer dyeing eggs red, then the world will end." Red eggs are supposed magical power and odpędzają evil spells, are a symbol of the heart and love. The egg is the most perfect form. Includes all necessary for the body's nutritional components: protein, fat, minerals and vitamins. It has about 100 calories.