1. Przeczytaj uważnie poniższy tekst.
"Jest to jeden ze sposobów przekazywania energii cieplnej. Energia przekazywana jest w wyniku przemieszczania się warstw cieczy lub gazu. Ogrzana część cieczy lu gazu unosi się, ponieważ zwiększa swoją objętość, dzięki czemu gęstość takiej warstwy maleje. Na jej miejsce napływa następna warstwa o niższej temperaturze."

Jak nazywa się opisany proces?
a) promieniowanie
b) przewodnictwo cieplne
c) konwekcja
d) topnienie


2. Ciała w różnych stanach skupienia mają różne właściwości. Zaznacz zdanie, które prawidłowo opisuje cechy ciała w danym stanie skupienia.
a) Ciecze i gazy wypełniają całą objętość naczynia, w którym się znajdują, i przyjmują jego kształt.
b) Ciała stałe mają własną objętość i przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują.
c) Gazy nie mają kształtu i wypełniają całe naczynia, w którym się znajdują.
d) Ciecze mają swój kształt i swoją objętość.

3. Fale można opisać za pomocą okresu, amplitudy, długości oraz częstotliwości. Wybierz zdanie, które prawidłowo definiuje jedną z tych wielkości.
a) Częstotliwość to maksymalny czas, w którym fala przebywa odległość od źródła do wyznaczonego punktu ośrodka.
b) Amptlituda do odległość między dwoma punktami fal o maksymalnym wychyleniu.
c) Okres to czas, w którym źródło fali wykonuje jedno pełne drganie.
d) Długość fali to maksymalne wychylenie względem położenia równowagi.


4. Odległości astronomiczne są podawane w zupełnie innych jednostkach niż "zwykłe" odległości. Jedną z nich jest rok świetlny, czyli odległość, którą światło przebywa w ciągu roku. Odległość między gwiazdami podaje się też w parsekach, np. do najbliższej nam gwiazdy (poza Słońcem) - Proxima Centauri - jest 1,3 perseka. Wiedząc, że światło porusza się z prędkością 3×10⁸m/s, oszacuj odległość do podanej gwiazdy w metrach. Przyjmij, że rok ma 365 dni.
a) ok. 4×10¹⁶m
b) ok. 1x10¹³
c) ok. 4,5x10¹¹
d) ok. 6x10¹⁴


5. Narciarski wyciąg orczykowy porusza się ruchem jednostajnym z prędkością 0,5 m/s. Ruchem jednostajnym porusza się także taśmociąg, którym górnicy transportują wydobyty węgiel. Jego prędkość wynosi 10,8 km/h. Które z tych urządzęń ma większą prędkośc i ile razy?
a) wyciąg, ok. 22 razy
b) taśmociąg, ok. 22 razy
c) wyciąg, ok. 6 razy
d) taśmociąg, ok. 6 razy

1

Odpowiedzi

2010-04-06T19:25:28+02:00