PLAGIATY OD RAZU RAPORTUJĘ!!!!

Uzupełnij równania reakcji chemicznych.Nazwij produkty reakcji.
a)..........+...........→.....(CH3COO)2Ca+.....H2O
.................................................................................
b).......C3H7COOH+..........→.......C+.........H2O
.................................................................................
c).................+..............→......HCOONa+......H2O
.................................................................................
d).......C2H5COOH+...............→..........CO+.......................
.................................................................................
e)........HCOOH+.......MgO→..................+.........................
.............................................................................
f).............+........LiOH→..........C15H31COOLi+.................
.............................................................................
g)................+.......K2O→.........C3H7COOK+...................
............................................................................
h)................+................→..........(HCOO)2Zn+.........H2
............................................................................
i)..................→←H++C2H5COO-
..............................................................................
j)............C2H5COOH+............Mg(OH)2→............+............
.............................................................................
k)..........C3H7COOH+..............→.......CO2+....................
............................................................................

3

Odpowiedzi

2010-04-06T19:38:46+02:00
A)2CH₃COOH + Ca(OH)₂ → (CH₃COO)₂Ca + 2H₂O
octan wapnia i woda
b)C₃H₇COOH + O₂ → 4C + 4H₂O
węgiel (sadza) i woda
c)HCOOH + NaOH → HCOONa + H₂O
mrówczan sodu
d) C₂H₅COOH + 2O₂→ 3CO + 3H₂O
tlenek węgal (II) i woda
e) 2HCOOH+MgO→(HCOO)₂Mg + H₂O
mrówczan magnezu i woda
f) C₁₅H₃₁COOH + LiOH→C₁₅H₃₁COOLi + H₂O
palmitynian litu i woda
g) 2 C₃H₇COOH + K₂O→ 2 C₃H₇COOK + H₂O
maślan potasu i woda
h) 2 HCOOH + Zn →(HCOO)₂Zn + H₂
mrówczan cynku i wodór
i) C₂H₅COOH→←H⁺+ C₂H₅COO⁻
kation wodoru i anion propinowy
j) 2 C₂H₅COOH+Mg(OH)₂→(C₂H₅COO)₂Mg + 2 H₂O
propinian magnezu i woda
k)C₃H₇COOH + 5 O₂ → 4CO₂ + 4H₂O
tlenek węgla (IV) i woda
2010-04-06T19:47:01+02:00
Uzupełnij równania reakcji chemicznych.Nazwij produkty reakcji.
a).2.CH3COO.H.......+...Ca(OH)2........→.....(CH3COO)2Ca+....2.H2O
.octan wapnia , woda...
b).......C3H7COOH+....O2......→......4.C+.......4..H2O
......węgiel, woda(spalanie niezupełne)
c)....HCOOH......+....NaOH....→......HCOONa+......H2O
.........mrówczan sodu,woda....
d).......C2H5COOH+...2O2.......→.........3.CO+....3.H2O.....
........tlenek węgla(II),woda.....
e)......2..HCOOH+.......MgO→....(HCOO)2Mg...+.....H2O......
.........metanian magnezu,woda..............
f)...C15H31COOH...+........LiOH→..........C15H31COOLi+....H2O...
.........palmitynian litu,woda.......
g)...2C3H7COOH..+.......K2O→.........2C3H7COOK+.....H2O......
........butanian potasu, woda...................
h)....2.HCOOH...+....Zn....→..........(HCOO)2Zn+.........H2
..........mrówczan cynku, wodór............................
i)....C2H5COOH..............→←H++C2H5COO-
......dysocjacja kwasu kation wodoru i anion reszty kwasowej.kwasu propionowego...
j)...........2.C2H5COOH+............Mg(OH)2→..(C2H5COO)2Mg.+.2.H2O
.......propanian magnezu,woda........
k)..........C3H7COOH+...5O2....→.......4CO2+..4.H2O....
.......tlenek węgla(IV),woda ..............
2010-04-06T20:15:21+02:00
A) 2CH₃COOH + Ca(OH)₂ → (CH₃COO)₂Ca + 2H₂O | octan wapnia + woda
b) C₃H₇COOH + O₂ → 4C + 4H₂O | węgiel + woda
c) HCOOH + NaOH → HCOONa + H₂O | mrówczan sodu + woda
d) C₂H₅COOH + 2O₂→ 3CO + 3H₂O |tlenek węgla + woda
e) 2HCOOH + MgO → (HCOO)₂Mg + H₂O | mrówczan magnezu + woda
f) C₁₅H₃₁COOH + LiOH → C₁₅H₃₁COOLi + H₂O | palmitynian litu + woda
g) 2C₃H₇COOH + K₂O→ 2 C₃H₇COOK + H₂O | maślan potasu
h) 2HCOOH + Zn →(HCOO)₂Zn + H₂ | mrówczan cynku
i) C₂H₅COOH → H⁺ + C₂H₅COO⁻ | kation wodoru + anion propinowy
j) 2C₂H₅COOH + Mg(OH)₂ → (C₂H₅COO)₂Mg + 2 H₂O | propinian magnezu + woda
k) C₃H₇COOH + 5 O₂ → 4CO₂ + 4H₂O | dwutlenek węgla + woda