Odpowiedzi

2010-04-06T20:44:07+02:00

1W okresie okupacji niemieckiej program polityczny Polskiej Partii Robotniczej zakładał pozyskanie jak największej liczby zwolenników.
2 partia, szukając poparcia i obawiając się "zasklepienia w wąskim gronie swych najbliższych", unikała poruszania kwestii religii oraz nie manifestowała w dokumentach programowych, tak widocznego w okresie międzywojennym, wrogiego stosunku do religii i Kościoła.
3W deklaracji programowej PPR "O co walczymy?" z 1 III 1943 r. partia opowiadała się za pełną swobodą sumienia, słowa, druku, zgromadzeń i stowarzyszeń.
4W listopadowej deklaracji PPR o tej samej nazwie, znalazł się podobnie brzmiący zapis, uzupełniony o dezyderat wolności wyznań religijnych.
5dokumenty programowe PPR z lat 1942-1944 unikały używania radykalnych haseł komunistycznych z okresu międzywojennego, zastępując je treściami o charakterze patriotycznym.
6 Deklaracje te w żaden sposób nie miały wpływu na działalność lokalnych struktur Gwardii Ludowej w okresie okupacji niemieckiej. W 1943 r. grupa GL pod komendą Józefa Bielendy obrabowała plebanie w Trzebosi, w Wysokiej oraz w Nienadówce.
7W okresie okupacji niemieckiej z rąk sowieckiej grupy rabunkowej zginął również ks. Andrzej Trzyna z Harty.
8Po wkroczeniu Sowietów, począwszy od lata 1944 r., PPR dążyła do ułożenia pozytywnych relacji z Kościołem rzymskokatolickim, kierując się zasadą niewszczynania walki z kilkoma przeciwnikami jednocześnie (głównym było oczywiście podziemie niepodległościowe).
9Początkowo partia czyniła pewne kroki w celu zjednania duchowieństwa: wyłączono dobra kościelne z zainicjowanej 6 IX 1944 r. reformy rolnej, zezwolono na zwrot majątków zagarniętych przez Niemców.
2 3 2