1. Ile ksiąg zawiera ST ?
2. Autorzy ksiąg NT . [
3. Rodzaje ksiąg w NT ?
4. Skróty ksiąg NT ? [muszą być po kolei]
5. Autorem pięcioksiągu jest ...
Pięć pierszych ksiąg ST to :
-
-
-
-
-
6. Wymień listy św. Pawła .

Będzie naj <3

2

Odpowiedzi

2010-04-06T20:57:49+02:00
1. 46 ksiąg
2.Mateusz, Marek, Łukasz, jan, św. Paweł, św. Jakub, św. Piotr, św. Jan
3.Ewangelie, Listy, Apokalipsy
4.Mt, Mk, Łk, J, Dz, Rz 1-2, Kor, Ga, Ef, Flp, Kol 1-2, Tes 1-2, Tm, Tt, Flm, Hbr, Jk 1-2, P 1-2-3, J, Jud, Ap
5.
- Księga Rodzaju
- Księga Wyjścia,
- Księga Kapłańska,
- Księga Luczb,
- Księga powtórzonego Prawa,
6. do Rzymian, do Koryntian, do Galatów, do Efezian, do Filipian, do Kolosan, do Tesaloniczan, do Tymoteusza, do Tytusa, do filemona, do Hebrajczykow
2010-04-06T21:21:33+02:00
1.46
2.niewiem
3.niewiem
4.Mt
Lk
Mk
J
Dz
Ap
Rz
Hbr
2Tes
Kol
Kor
Ef
5.niewiem
Rdz Wj Kpł Lb Pwt
6.niewiem
1 1 1