Odpowiedzi

2010-04-06T22:26:51+02:00
Funkcja integracyjna – organizacji pozarządowych przejawia się w ich udziale w procesie budowania więzi społecznych, zbliżania jednostek i społeczności lokalnych, a także całych narodów.
Organizacje stanowią ważny element wiążący rozmaite struktury publiczne ze społeczeństwem oraz jednostki i grupy społeczne pomiędzy sobą. Na gruncie więzi społecznych tworzą się stosunkowo niewielkie lokalne zrzeszenia, np. cechy czy spółdzielnie jednoczących ludzi wokół jednego zawodu lub interesu, jak również szerokich organizacji politycznych i religijnych o ogólnonarodowym charakterze.
Funkcję integracyjną spełniają również towarzystwa przyjaźni pomiędzy poszczególnymi narodami, które stawiają sobie za cel poznanie i zbliżenie narodów, ich kultury, gospodarki, społeczeństwa. Funkcja integracyjna organizacji pozarządowych spełnia się wówczas pokonaniu barier oddzielających światy jednostek od świata całych narodów oraz w przybliżaniu ludziom pewnych ogólnoludzkich wartości. Funkcja ta charakterystyczna jest dla stowarzyszeń kulturalnych, oświatowych, towarzystw przyjaźni itp.
Funkcja opiekuńczo-wychowawcza – ukierunkowana jest na kształtowanie osobowości dzieci i młodzieży, pomoc w wyrównywaniu braków w ich sferze psychicznej, warunkach życia oraz na tworzenie optymalnych warunków rozwoju.
Funkcja normalizacyjna – pełniona przez organizacje pozarządowe, stanowi płaszczyznę harmonizowania działalności społecznej z wymogami prawa.
Funkcja grupy nacisku – związana jest z jednym z ważniejszych celów działalności organizacji pozarządowych, czyli obroną podstawowych wartości społeczeństwa demokratycznego: wolności, pluralizmu, poszanowania interesów wszystkich grup społecznych i wspólnego dobra.
Masz bardzo rozległy temat , zależy o jakie stowarzyszenia i fundacje chodzi, ale życzę powodzenia i pozdrawiam :)
13 1 13