Odpowiedzi

2009-11-02T17:46:35+01:00
Maciej Rataj was born 19 February 1884 in a village Peasants the administrative district of Rudka in province to of Lvov, as the son of the farmer. The atmosphere of the family-house, the hard life of the contemporary peasant put into port for life of young Rataja, developed in him sense of responsibility and the honest work , thanks to which he gained the formation. Dear M. Rataja - the peasant′s son to the university-diploma was full of utterances, contest
and unpleasantness. After finishing of the humanities on the Lvov university M. Rataj undertook the work of the teacher. Already then he contacted with people′s person actively engageds and became an organizer of the people′s movement in Of Zamość, gained thanks to this the authority in the society. The choice M. Rataja on the legate to Legislative Seym bore on further fates and qualified his political career. With inborn to himself with the feeling of the responsibility and the honesty he stood up to the construction of regenerate Poland. As opposed to contemporary politicians he did not endeavour after honours and positions, but surrendered to recognize as the person actively engaged and the good organizer of the political life. There gained to himself to these the respect and the acknowledgement of the nation . In July 1920 he became a council member of the Defence of You, and afterwards a minister of Confessions and Public Enlightenment. With the activity Rataja as the Minister of the Education joins the extradition of the law about the institution of primary schools, initiating of the education
and the additional schooling of teachers and the appointment of the Pedagogical Institute and the Pedagogical Committee. The following position of the minister of the department of the Culture and the Art won him the widespread praise of the society and pioneered to the responsible function of President of the Seym. In the face of of the September tragedy did not disappoint put in him the hope and did not bear with with the defeat, founding the foundation under the extension of Underground Poland. Arrested by Gestapo became shot along with other prisoners of a famous prison in Warsaw in the day 21 June 1940 in Palmirach k. Warsaws.
Ty masz po polsku:
Maciej Rataj urodził się 19 lutego 1884 r. we wsi Chłopy pow. Rudki w woj. lwowskim, jako syn rolnika. Atmosfera rodzinnego domu, twarde życie ówczesnego chłopa wpłynęło na życie młodego Rataja, wyrobiły w nim poczucie odpowiedzialności i rzetelnej pracy, dzięki której zdobył wykształcenie. Droga M. Rataja - chłopskiego syna do uniwersyteckiego dyplomu pełna była wyrzeczeń, zawodów
i przykrości. Po skończeniu studiów humanistycznych na uniwersytecie Lwowskim M. Rataj podjął pracę nauczyciela. Już wtedy nawiązał kontakt z działaczami ludowymi i stał się organizatorem ruchu ludowego w Zamojskim, zyskał dzięki temu autorytet w społeczeństwie. Wybór M. Rataja na posła do Sejmu Ustawodawczego wpłynął na dalsze losy i określił jego karierę polityczną. Z wrodzonym sobie poczuciem odpowiedzialności i rzetelności stanął do budowy odrodzonej Polski. W przeciwieństwie do ówczesnych polityków nie zabiegał o zaszczyty i stanowiska, ale dał się poznać jako działacz i dobry organizator życia politycznego. Zdobył sobie tym szacunek i uznanie narodu. W lipcu 1920 r. został członkiem Rady Obrony Państwa, a potem ministrem Wyznań i Oświecenia Publicznego. Z działalnością Rataja jako Ministra Oświaty wiąże się wydanie ustawy o zakładaniu szkół powszechnych, zainicjowanie kształcenia
i dokształcania nauczycieli oraz powołanie Instytutu Pedagogicznego i Komisji Pedagogicznej. Kolejne stanowisko ministra resortu Kultury i Sztuki zjednało mu powszechne uznanie społeczeństwa i utorowało drogę do odpowiedzialnej funkcji Marszałka Sejmu. W obliczu tragedii wrześniowej nie zawiódł pokładanych w nim nadziei i nie pogodził się z klęską, zakładając podwaliny pod rozbudowę Polski Podziemnej. Aresztowany przez gestapo został rozstrzelany wraz z innymi więźniami Pawiaka w dniu 21 czerwca 1940 r. w Palmirach k. Warszawy.
1 4 1