Odpowiedzi

2010-04-07T14:25:52+02:00


Rada Europejska
-pierwszy zapis pojawił się w jednolitym akcie europejskim (podany był tylko skład), później w traktacie z Maastricht (skład i nadawanie impulsu UE)
-zbiera się przynajmniej 2 razy w roku, przewodniczy jej szef ministerstwa spraw zagranicznych państwa przewodniczącego aktualnie Unii

Parlament Europejski
-jednolita procedura wyboru - był to tylko postulat, jednak nie zrealizowany, wybory od Parlamentu odbywają się wg procedur wyborczych danych krajów
-wybory bezpośrednie, posłowie zasiadają wg klucza partyjnego (nie krajowego)
-zbiera się w 2. wtorek marca
-członkowie spośród siebie wybierają przewodniczącego i Prezydium, uchwalają regulamin
-do Parlamentu każdy obywatel UE może składać petycje
-uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów, wchodzą w życie z chwilą ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym UE
-funkcje Parlamentu Europejskiego:
1) uczestniczy w procedurze ustawodawczej
2) prawo zatwierdzania niektórych umów międzynarodowych - umowy akcesyjne i stowarzyszeniowe
3) zatwierdza budżet
4) udziela Komisji absolutorium na wykonanie budżetu
5) zatwierdza przewodniczącego Komisji i Komisarza
6) może zgłosić i wyrazić votum nieufności Komisji (większość 2/3 przy regulaminowej większości
1 5 1