To sa troche 2 przedmioty Geografia/Biologia
Otóż mam zadanie zrobić plakat o kilku tematykach wybrałem najłatwiejsze, i Chciałbym trylko treść co moze znajdywac sie w srodku plakatu a tematy sa takie : "skażenie środowiska naturalnego". ma To byc na kartce A3 ! a drugi temat to : "zdarzenia z użyciem przemocy" tez na A3 troche informacji na ten temat mi sie przyda. potrzebna Mi tylko Tresc nie wysylajcie mi obrazkow ktore maja sie znajdowac na plakacie 30 pkt za rozwiazanie !

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-04-07T15:15:36+02:00
Zanieczyszczenie środowiska — stan środowiska wynikający z wprowadzania do powietrza, wody lub gruntu, substancji stałych, ciekłych lub gazowych lub energii w takich ilościach i takim składzie, że może to ujemnie wpływać na zdrowie człowieka, przyrodę ożywioną, klimat, glebę, wodę lub powodować inne niekorzystne zmiany np. korozję metali.
Zanieczyszczenie środowiska może być spowodowane przez źródła naturalne (np. wulkany) lub sztuczne (antropogeniczne - spowodowane działalnością człowieka), które następuje w wyniku niezamierzonej, ale systematycznej działalności człowieka, polegającej na ciągłej emisji czynników degradujących środowisko lub jest następstwem awarii będącej przyczyną nagłego uwolnienia zanieczyszczeń.

Oceny stanu środowiska dokonuje się w odniesieniu do stanu naturalnego bez względu na to, czy jego zmiany są spowodowane przez substancje lub oddziaływania, dla których ustalono poziom stężeń dopuszczalnych.
Najpoważniejszymi dotychczas odczuwanymi przez nas skutkami degradacji środowiska są:

* Globalne ocieplenie
* Dziura ozonowa
* Smog
* Kwaśne deszcze
* Ozon przygruntowy
* Hałas

Efekt cieplarniany jest spowodowany przez emisję do atmosfery dużych ilości tzw. gazów cieplarnianych tj. dwutlenku węgla, ozonu oraz freonów. Następstwem efektu cieplarnianego jest podwyższenie się średniej temperatury na Ziemi. Skutkuje to topnieniem lodowców, przesuwaniem się stref klimatycznych na północ, wymieraniem gatunków, gwałtownymi zmianami pogody oraz częstszym występowaniem zjawisk ekstremalnych (fale upałów, susze, huragany, trąby powietrzne, gradobicia).

Dziura ozonowa jest spowodowana głównie przez emisję freonów oraz tlenków azotu. Powłoka ozonu w górnych warstwach atmosfery (przy powierzchni ziemi ozon jest szkodliwy) chroni organizmy żywe przed szkodliwym promieniowaniem UV. Bez tej powłoki zaistnienie życia na Ziemi byłoby niemożliwe. Największy ubytek ozonu notowany jest nad Antarktydą. Skutkami ubytku ozonu są: częstsze poparzenia skóry, częstsze występowanie raka skóry, uszkodzenie wzroku oraz niższe plony (ponieważ promieniowanie UV uszkadza chlorofil).

Smog jest spowodowany przez emisję głównie spalin i pyłów do atmosfery przez samochody oraz zakłady przemysłowe. Tworzy się przeważnie nad dużymi metropoliami. Smog może doprowadzić do lokalnego opadu kwaśnego deszczu. Skutki smogu to przeważnie niszczenie elewacji budynków, pomników itp., gorsze samopoczucie, niższy poziom zdrowia mieszkańców, alergie oraz astmę. Miasta borykające się z problemem smogu to np.: Tokio, Ateny, Los Angeles, Pekin.

Kwaśne deszcze są spowodowane przez emisję do atmosfery głównie tlenków siarki i tlenków azotu. W kontakcie z wodą tworzą silne kwasy: kwas siarkowy oraz kwas azotowy. Kwaśne deszcze występują głównie w rejonach silnie zurbanizowanych. Mają bardzo negatywny wpływ na środowisko powodując m.in. niszczenie budynków, niszczenie lasów (Karkonosze) oraz zakwaszanie gleby.

Hałas jest spowodowany głównie przez środki transportu, urządzenia techniczne, ale także zachowania społeczne powodujące nieustanną emisję dźwięków w otoczeniu. Uszkodzenia słuchu są najstarszą i najpowszechniejszą chorobą zawodową w Polsce. Konsekwencją hałasu są również zaburzenia organiczne oraz agresja, depresja i inne.

Przemoc - wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby bez jej przyzwolenia.

Wyróżnia się przemoc fizyczną i przemoc psychiczną.
1 5 1
2010-04-07T15:20:53+02:00
Skażenie środowiska naturalnego-
Sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom przez pojazdy mechaniczne-
-Wszystkie samochody powinny być wyposażone w katalizatory. Zmniejszają one stężenie zanieczyszczeń w spalinach o 90%, poprzez redukcję tlenków azotu, tlenku węgla i węglowodorów. Powinna być także używana benzyna bezołowiowa, która nie zanieczyszcza powietrza i gleby szkodliwymi dla zdrowia związkami ołowiu. Badania wykazały, że gdybyśmy zamiast jeździć prywatnymi samochodami, przesiedli się do środków transportu zbiorowego (autobusy, pociągi, tramwaje) moglibyśmy również zmniejszyć zanieczyszczenie środowis-
ka. Gdyby nastąpił wzrost korzystania z publicznych środków transportu o 1%, emisja CO2 obniżyłaby się o 15%
Efekt cieplarniany

Działalność ludzka może naruszyć równowagę między ciepłem dochodzącym do Ziemi, a ciepłem wypromieniowanym z Ziemi, co spowoduje ocieplenie atmosfery ziemskiej (efekt cieplarniany). Istnieje
ok. 30 gazów cieplarnianych, które pochłaniają promienie podczerwo-
ne (emitowane przez Ziemię). Najważniejszy z nich to dwutlenek węgla
(CO2). Ma on 50% udziału w efekcie cieplarnianym. Działalność ludzi powoduje zwiększenie zawartości CO2 w atmosferze.
Transport ma 22,5% udziału w emitowaniu dwutlenku węgla do atmosfery. (wycinka lasów - 23%, elektrownie węglowe - 22,5%, prze-
mysł – 16% i inne.)


Kwaśne deszcze

Kwaśne zanieczyszczenia powietrza powodują 4 gazy:
tlenki siarki SxOy (szczególnie dwutlenki siarki)
tlenki azotu NxOy
węglowodory CxHy
ozon O3

3% zanieczyszczeń powietrza dwutlenkiem siarki (SO2) w Polsce powoduje transport. (Dwutlenek siarki to ok. 35% wszystkich zanie-
czyszczeń powietrza jakie występują w naszym kraju).
Ponad połowa źródeł emisji tlenków azotu to transport. (Tlenki azotu to 15% wszystkich zanieczyszczeń powietrza w Polsce).
Silniki spalinowe są też istotnym źródłem zanieczyszczeń węglowodo-
rami.
Te wszystkie czynniki mają wpływ na powstawanie kwaśnych deszczy. Są to deszcze zawierające kwaśne zanieczyszczenia środowiska. Mają one niekorzystny wpływ na uprawy, zanieczyszczają wodę, niszczą budynki, ubrania, powodują choroby itp.


zdarzenia z użyciem przemocy-
Przemoc w rodzinie to każde działanie jednego z członków rodziny lub zaniedbanie, które zagrażają życiu, cielesnej i psychicznej integralności lub wolności innego członka tej samej rodziny bądź poważnie szkodzą jego (jej) osobowości.
1 4 1