1.Ustal wzór siarczanu(VI) metalu trójwartościowego o masie cząsteczkowej 400u.

2.Oblicz zawartość procentową (%masowy)pierwiastków w solach.
a)AlCl3[male]
b)Na2[małe]SO4[małe]
c)Pb(NO3)2

3.Oblicz masę cząsteczkową soli.
a)CuCO3
b)Ni(NO3)2
c)(NH4)3PO4

4.Ustal wzory i nazwy soli,ktore zawierają w cząsteczce :
a)3 atomu strontu,8atomow tlenu i 2 atomy fosforu
b)1 atom glinu,3 atomu azotu i 9 atomow tlenu
c) *2 atomuy azotu,1 atom węgla,8 atomow wodoru i 3 atomy tlenu.

5.Napisz wzory podanych soli i ich nazwy.
a) jodek ołowiu(II)-
siarczek miedzi(I)-
chlorek srebra(I)-
fluorek wapnia-
azotan(V) cynku-

b)PbSo3-
Fe(No3)3-
CuCO3-
NaF-

6.Do 50-procentowego roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości 1,3 g/cm3 i objętości 1l dodano 500 cm3 wody. Oblicz steżenie procentowe otrzymanego roztworu.

7.Podczas dysocjacji jonowej zasad powstają:
a) jony metalu i woda
b)kationy metalu i aniony reszt kwasowych
c)kationy metalu i aniony wodorotlenkowe
d) atomy metalu i aniony wodorotlenkowe

8.Wśród podanych wzorów tlenków podkreśl wzory tlenków kwasowych i zasadowych. Napisz rownania reakcji orzymywania odpowiednich kwasow i zasad.
CO,P4O10,NO,BaO,N2O5,CuO,CO2,Na2O,So3,Fe2O3.

9.U zdrowego człowieka pH soku żołądkowego wynos około 1,0. Podaj nazwę kwasu odpowiedzialnego za tak niskie pH.Napisz,jaką pełni funkcę w organizmie człowieka.Wyjaśnij na czym polega nadkwasota i co ją powoduje.

10.Pewien metal wystepuje w wodorotlenku o masie cząsteczkowej 107u.Stosunek masy tego pierwiastka do masy tlenu w tlenu wynosi 7 : 3 . POdaj nawze tego pierwiasta i napisz wzor wodorotlenku.

1

Odpowiedzi

2010-04-07T22:44:48+02:00
1.
X2(SO4)3 = 400u
3S = 96u
6O2 = 192u
(SO4)3 = 192u + 96u = 288u
400u - 288u = 112u
112u : 2 = 56u - żelazo(Fe)
Wzór - Fe2(SO4)3
Odp: Wzór to Fe2(SO4)3 (siarczan(VI) żelaza(III)).

2. Do tego załączniki.

3.
a) CuCO3 - 64u + 12u + 48u = 124u
b)Ni(NO3)2 - 59u + 28u + 96u = 183u
c)(NH4)3PO4 - 42u + 12u + 31u + 64u = 149u

4.
a) 3 atomu strontu, 8 atomów tlenu i 2 atomy fosforu
b) 1 atom glinu,3 atomu azotu i 9 atomów tlenu
c) 2 atomy azotu,1 atom węgla,8 atomów wodoru i 3 atomy tlenu.

a) wzór - Sr3(PO4)2 ; nazwa - fosforan(V) strontu(II)
b) wzór - Al(NO3)3 ; nazwa - azotan(V) glinu
c) wzór - (NH4)2CO3 ; nazwa - węglan amonu

5.
a) jodek ołowiu(II) - PbI2
siarczek miedzi(I) - Cu2S
chlorek srebra(I) - AgCl
fluorek wapnia - CaF2
azotan(V) cynku - Zn(NO3)2

b)PbSO3 - siarczan(IV) ołowiu(II)
Fe(NO3)3 - azotan(V) żelaza(III)
CuCO3 - węglan miedzi(II)
NaF - fluorek sodu

6.
cp1 = 50%
ρ = 1.3g/cm³
v = 1l = 1 dm³ =1000 cm³
V H2O = 500 cm³
ρ H2O = 1 g/cm³

*Obliczam masę roztworu:
mr = ρ × V
mr =1.3 × 1000 = 1300g

*Obliczam masę substancji:
100g roztworu - 50g substancji
1300g roztworu - x
x = 650g substancji

*Obliczam masę wody
m = ρ × V
m = 1 × 500 = 500 g

*Obliczam masę roztworu po dolaniu
mr = 1300+500 = 1800g

*Obliczam cp
cp = ms × 100%/mr
cp = 650 × 100/1800
cp = 36%
Odp: Stężenie procentowe otrzymanego roztworu wynosi 36%.

7.
Odp: c)

8.
P4O10 , BaO, N2O5, CO2, Na2O, SO3 (te podkreśl)

P4O10 + 6H2O → 4H3PO4
BaO + H2O → Ba(OH)2
N2O5 + H2O → 2HNO3
CO2 + H2O → H2CO3
Na2O + H2O → 2NaOH
SO3 + H2O → H2SO4

9.
Ten Kwas to kwas chlorowodorowy(HCl) jego rola polega na tym że pomaga trawić pokarmy. Nadkwasota to wydzielanie zbyt dużo tego kwasu(HCl) w organizmie powoduje ją używanie tytoniu, alkoholu i spożywanie niewłaściwego pożywienia.

10.
Każdy wodorotlenek posiada grupę OH

107u - 17u(grupa OH) wtedy metal I wartościowy o masie 90u - niemożliwe
107u - 17x2 = 73u pierwiastek II wart. -niemożliwe
107 - 17x3=56u pierwiastek III wart. Fe (możliwe)
Fe - żelazo
Fe(OH)3
sprawdzenie
Fe2O3
F:O = 112:48= 56:24=28:12=14:6=7:3 - zgadza się
Odp: Tym pierwiastkiem jest żelazo, a wodorotlenkiem wodorotlenek żelaza(III)

1 5 1