Odpowiedzi

2010-04-07T15:50:36+02:00
Obwód Kaliningradzki-jednostka administracyjna Federacji Rosyjskiej, rosyjska eksklawa w Europie Środkowej, nad Morzem Bałtyckim.
-Transport samochodowy
- Surowce mineralne
Bursztyn – główne bogactwo naturalne obwodu.
Na terenie obwodu znajdują się największe na świecie złoża bursztynu, obejmujące prawdopodobnie ponad 90% światowych zasobów tego surowca. Najwięcej bursztynu wydobywa się w rejonie osiedla Jantarnyj, gdzie często poddawany jest on także obróbce.Znajdują się tutaj także niewielkie złoża ropy naftowej.
-Samochodowe przejścia graniczne
-Transport kolejowy
- Transport wodny
Wodny transport na terenie obwodu należy podzielić na morski i śródlądowy.
Transport powietrzny
W Kaliningradzie, a dokładniej w znajdującej się pod tym miastem osadzie Chrabrowo znajduje się międzynarodowy port lotniczy.
Transport miejski
5 4 5
2010-04-07T15:51:50+02:00

OBWÓD KALININGRADZKI

Obwód Kaliningradzki to najdalej wysunięty na zachód podmiot
Federacji Rosyjskiej, zajmujący powierzchnię 15 096 km². Ten, całkowicie oddzielony od pozostałej części terytorium Rosji, region należy do Północno – Zachodniego Okręgu Federalnego. Obwód Kaliningradzki na lądzie graniczy z Polską i Litwą, jego granice morską wyznacza Morze Bałtyckie. Liczba ludności Obwodu Kaliningradzkiego wynosi 937,4 tys., w tym
717,5 tys. to mieszkańcy miast, a 219,9 tys. – wsi (dane na 1 styczeń 2009 r.). Głównym ośrodkiem kulturalnym i handlowym, a takŜe stolicą regionu jest miasto Kaliningrad (dawniej Królewiec), skupiające około 45% populacji obwodu. Pozostałe większe miasta to Sowieck, Czerniachowsk, Bałtijsk i Gusiew. Obwód Kaliningradzki został utworzony w 1945 roku na mocy decyzji konferencji poczdamskiej (berlińskiej), która po II wojnie światowej przyznawała ZSRR prawo do 1/3 terenów byłych Prus Wschodnich. Rok później przeprowadzono całkowitą denominację miast, wsi i ulic oraz oficjalnie
wydzielono Obwód Kaliningradzki – przyczółek gospodarczy i militarny, rosyjskie okno na Unię Europejską. Region posiada rozbudowaną sieć linii kolejowych i samochodowych zapewniających wygodne połączenie z Polską, Europą Zachodnią, Litwą, Białorusią i Rosją. Obszerny dostęp do morza i rozbudowana infrastruktura portowa umoŜliwia łatwe wyjście floty na wody całego świata. Obwód posiada równieŜ port lotniczy w Kaliningradzie, skąd kursują regularne rejsy do krajów
Europejskich i pozostałych subiektów FR.

Do najczęściej wytwarzanych na terenie obwodu towarów należą: samochody, Sprzęt RTV i AGD jak telewizory, odkurzacze, lodówki i zamraŜarki czy kuchenki mikrofalowe. Dobrze rozwinięte gałęzie to równieŜ budowa i naprawa okrętów, przemysł celulozowo-papierniczy oraz produkcja wagonów kolejowych. Priorytetowymi sektorami produkcji rolnej regionu są uprawa rzepaku, zboŜa,hodowla bydła i trzody chlewnej, produkcja mleka i produktów mlecznych,
produkcja i przetwórstwo mięsa. Na uwagę zasługuje takŜe rybołóstwo i przetwórstwo rybne, które dzięki sprzyjającej lokalizacji nad brzegiem Morza Bałtyckiego, obecności licznych rzek i jezior są specjalnością tutejszej
ludności.
Strategiczne znaczenie dla gospodarki regionu ma przemysł wydobywczy. Na terenie obwodu znajdują się złoŜa ropy naftowej (szczególnie
licznie występujące na Szelfie Bałtyckim), gazu ziemnego, wysokiej jakości soli kamiennej, anhydrytu, fosforytów, torfu, węgla brunatnego oraz bursztynu. Ciekawostką jest fakt, Ŝe znajduje się tu jedyna na świecie przemysłowa kopalnia bursztynu, a zbadane złoŜa na terenie obwodu stanowią ok. 90% znanych zasobów światowych.
Ze względu na atrakcyjne warunki przyrodnicze, klimatyczne i ekologiczne jak i połoŜenie w Europejskiej części Rosji, zróŜnicowaną i urokliwą rzeźbę terenu,
obecność naturalnych zbiorników wodnych, kurorty morskie, sanatoria, pensjonaty i zabytki, bogatą spuściznę kulturową i historyczną, Obwód Kaliningradzki jest regionem o dużym potencjale turystycznym.
Tereny jeszcze niedawno zamknięte dla cudzoziemców, dzisiaj zachęcają turystów i inwestorów swoim tajemniczym pięknem i oryginalnością. Czyste powietrze i piaszczyste plaże
są główną atrakcją turystyczną regionu.
W sytuacji światowego kryzysu Obwód Kaliningradzki jest uznawany przez specjalistów za podmiot z dużym potencjałem inwestycyjnym.
6 5 6