Odpowiedzi

2010-04-07T17:03:34+02:00
Ochrona życia
Nietykalność i wolność osobista, ograniczenie wolności tylko na mocy decyzji sądu
Prawo do sprawiedliwego i jawnego procesu

Prawo do prywatności, wolności komunikowania się i nienaruszalność mieszkania

Swoboda poruszania się po terytorium kraju, prawo wyjazdu za granicę oraz wyboru miejsca zamieszkania

Wolność sumienia i religii

Wolność wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji
Prawa i wolności polityczne
Wolność uczestnictwa i organizacji zgromadzeń publicznychDostęp do służby publicznej
Prawo do informacji o działalności organów państwowych i samorządowych

Prawa wyborcze i prawa udziału w referendum
Prawo do składania petycji i skarg


Prawa i wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne

Prawo do własności dziedziczenia

Prawo wyboru zawodu i miejsca pracy

Prawo do ochrony zdrowia


Prawo do nauki, która do 18. roku życia jest obowiązkowa, a w szkołach publicznych bezpłatna


Wolność twórczości artystycznej, badań naukowych i korzystania z dóbr kultury12 4 12