Proszę o przetłumaczenie na język angielski. nie z transterora!
Polonez jest najsłynniejszym polskim tańcem. wywodzi się on z czasów przedchrześcijańskich. Jego pierwsza nazwa to chodzony. Poloneza ma dostojny charakter, umiarkowane tempo. Polonezy komponowali między innymi Jan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven i Franz Schubert, ale dopiero Fryderyk Chopin wzniósł polonez na najwyższe poziomy artystyczne. Tańczony był na rozpoczęcie balów, imprezy, dla podkreślenia ich uroczystego charakteru (np. studniówki).

1

Odpowiedzi

2010-04-07T17:42:04+02:00
Polonez is the most famous Polish dance.
It comess in pre-christian times. His first name it was "walked". Polonaise has got noble in nature, moderate pace. polonaises compose, inter alia, Jan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven and Franz Schubert, but only Chopin polonaise built to the highest artistic levels. He danced on the balls to start, the event, to emphasize their festive nature (for example proms)