Prosze o rozwiązanie tych zadan z wosu !!! Dam naj :)

1. Ważność wyborów do Parlamentu potwierdza:
a. Trybunał Stanu
b. Trybunał Konstytucyjny
c. Sąd Najwyższy

2. W wyborach do Senatu obowiązuje zasada:
a. większości względnej
b. większości bezwzględnej
c. proporcjonalności

3. Kandydata na Prezydenta RP zgłasza co najmniej:
a. 10 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu
b. 250 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu
c. 100 tys. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu

4. Prezesa Rady Ministrów desygnuje:
a. Prezydent
b. Sejm
c. Zgromadzenie Narodowe

5. Uzupełnij podane zdanie: Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez ......... za zgodą ........... na okres ......... lat.

6. Proces ustawodawczy w Parlamencie RP otwiera:
a. pierwsze czytanie
b. inicjatywa ustawodawcza
c. rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm

7. Wniosek o wyrażenie ministrowi wotum nieufności może być zgłoszony przez co najmniej:
a. 69 posłów
b. 115 posłów
c. 46 posłów

8. W jakich okolicznościach może nastąpić skrócenie kadencji Sejmu?


1

Odpowiedzi

2010-04-07T17:42:08+02:00
1. b]
2. a]
3. c]
4. b]
5. sołeczeństwo, sejmu , 4 lata
6. c]
7. złamania praw będących w konstutucji
4 1 4