Uzupełnij :

Konstytucja, czyli ustawa ........ to zbiór najważniejszych praw obywatelskich w państwie. Konstytucja określa podstawy ........
państwa, wyznacza ........... organów władzy, zawiera katalog ....
i ........ obywateli. .......... jest uroczystym wstępem do konstytucji. Nieformalna konstytucja I Rzeczypospolitej swój najpełniejszy wyraz znalazła w ...... henrykowskich.
Konstytucja ....... była drugą uchwaloną na świecie ustawą zasadniczą. Obecnie obowiązujący konstytucja została uchwalona przez ....... .......... w 1997r. Trybunał ........
sprawdza, czy ustawy i inne akty prawne są zgodne z ..........
i rozstrzyga ........ kompetencyjne między organami państwa.
Obywatele mają prawo do ........ konstytucyjnej. ......... to
umowa regulująca wzajemne stosunki państwa i Kościoła.
Władze publiczne w Polsce zachowują ....... w sprawie
przekonań religijnych obywateli.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-07T19:03:18+02:00

Konstytucja, czyli ustawa zasadnicza to zbiór najważniejszych praw obywatelskich w państwie.
Konstytucja określa podstawy funkcjonowania państwa, wyznacza kompetencje organów władzy, zawiera katalog praw i obowiązków obywateli.
Preambuła jest uroczystym wstępem do konstytucji.
Nieformalna konstytucja I Rzeczypospolitej swój najpełniejszy wyraz znalazła w artykułach henrykowskich.
Konstytucja 3 maja była drugą uchwaloną na świecie ustawą zasadniczą. Obecnie obowiązujący konstytucja została uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w 1997r.
Trybunał Konstytucyjny sprawdza, czy ustawy i inne akty prawne są zgodne z konstytucją i rozstrzyga umowy kompetencyjne między organami państwa.
Obywatele mają prawo do skargi konstytucyjnej.
Konkordat to umowa regulująca wzajemne stosunki państwa i Kościoła.
Władze publiczne w Polsce zachowują bezstronność w sprawie
przekonań religijnych obywateli.
97 4 97