Zad1
dany jest ciąg geometryczny (an) o wszystkich wyrazach dodatnich jeśli a₁=5 oraz a₃=2a₂ to wzorem ogólnym tego ciągu jest?
a)an=2 do potęgi n
b)an=5 do potęgi n
c)an=5*2 do potęgi n
d)an=5*2 do potęgi n-1
zad2
jeśli do wykresu funkcji f(x)=(1/2)do potęgi x + a należy punkt P(-1,3) to a wynosi?
zad3
liczba 1/√3-√2 należy do przedziału?
a)(0,1)
b)(1,3)
c)(3,4)
d)(4,5)
zad4
jeżeli zbiorem wartości funkcji y=(x-5)²-q jest przedział <2,+nieskończoności) to:
a)q=-5
b)q=-2
c)q=2
d)q=5
zad5
jeżeli α jest kątem ostrym oraz tgα=2 to wartość wyrażenia cosα+sinα / cosα jest równa?
zad6
jeżeli liczba -1 jest pierwiastkiem wielomianu w(x)=2x³+x²+m to m wynosi?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T11:03:41+02:00
Zad.1.
a₁=5
a₃=2a₂=2a₁q
a₃=a₁q²
a₁q²=2a₁q |:a₁q
q=2

a_n=a₁*q^(n-1)
a_n=5*2^(n-1)
Odp.D.

zad.2.
f(x)=½^(x)+a
P=(-1,3)
3=½⁻¹+a
3=2+a
a=1

zad.3.
1/(√3-√2)=(√3+√2)/(√3-√2)(√3+√2)=(√3+√2)/1=√3+√2≈1,73+1,41≈3,14
odp.C

zad.4.
q=-2 odp. B

zad.5.
(cosα+sinα)/cosα=cosα/cosα + sinα/cosα=1+tgα=1+2=3

zad.6.
w(x)=2x³+x²+m
w(-1)=0
0=-2+1+m
m=1
3 4 3