Mam napisać program(w Pascalu), który będzie dodawał elementy tablicy dwuwymiarowej, których oba indeksy są liczbami parzystymi.
Ma być: 7 wierszy
9 kolumn
Czyli krótko mówiąc program ma dodać wszystkie elementy tablicy które znajdują się w parzystej kolumnie i parzystej liczbie wiersza.
PROSZĘ !!! POTRZEBNE SZYBKO ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T09:15:14+02:00
Program tablica;
uses crt;

var i,j:integer;
tab:array[1..7,1..9] of integer;
begin
clrscr;
randomize;

{wyzerowanie tablicy}
for i:=1 to 7 do
for j:=1 to 9 do
tab[i,j]:=0;

{wypelnienie parzystych miejsc losowymi liczbami}
for i:=1 to 7 do
for j:=1 to 9 do
if (i mod 2 = 0) and (j mod 2 = 0) then tab[i,j]:=random(9)+1;

{wypisanie tablicy}
for i:=1 to 7 do
begin
for j:=1 to 9 do
write(tab[i,j]);
writeln;
end;

readln;
end.