Proszę o pomoc w napisaniu programu w pascalu albo c++. Oto treść zadania:
Wczytaj liczb całkowite aż do napotkania zera.

Wypisz ile jest różnych reszt po podzieleniu wczytanych liczb przez 50.

Wejście

W wierszach standardowego wejścia zapisano po jednej liczbie całkowitej nie przekraczającej 100 . Wartości zero w ostatnim wierszu nie dzielimy.

Wyjście

Do standardowego wyjścia zapisz liczbę różnych reszt po podzieleniu wczytanych liczb przez 50.

1

Odpowiedzi

2010-04-08T12:56:50+02:00
#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main() {
int x;
set<int> s;
cin >> x;
while(x != 0) {
s.insert(x%50);
cin >> x;
}
cout << s.size();
return 0;
}

[[email protected]:~]$ make zad
g++ zad.cpp -o zad
[[email protected]:~]$ ./zad
5
5
7
0
2[[email protected]:~]$