Mam napisać program(w Pascalu), który będzie dodawał elementy tablicy dwuwymiarowej, których oba indeksy są liczbami parzystymi.
Ma być: 7 wierszy
9 kolumn
Czyli krótko mówiąc program ma dodać wszystkie elementy tablicy które znajdują się w parzystej kolumnie i parzystej liczbie wiersza.
PROSZĘ !!! POTRZEBNE SZYBKO ...

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-08T10:43:31+02:00
Program Zadanie;
uses crt;

const
kolumny=9;
wiersze=7;

var
tab:array [1..wiersze,1..kolumny] of integer;
w,k,suma1,suma2,suma3:integer;


begin
suma1:=0;
suma2:=0;
suma3:=0;
randomize;

for w:=1 to wiersze do
begin
for k:=1 to kolumny do
begin
if (random(45) mod 2=0) then tab[w,k]:=random(10) else tab[w,k]:=-1*random(10);
write(tab[w,k]:5);
end;
writeln
end;

for k:=2 to kolumny do
begin
for w:=2 to wiersze do
begin
if (k and w mod 2=0) then suma1:=suma1+tab[w,k];
w:=w+1;
end;
end;


for k:=2 to kolumny do
begin
for w:=2 to wiersze do
begin
if (k mod 2 <> 0) then suma2:=suma2+tab[w,k];
w:=w+1;
end;
end;
begin
suma3:=suma1-suma2;
end;
writeln('-------------------------------------------------------------------');
writeln('Suma elementow znajdujacych sie na indeksach parzystych wynosi: ',suma3);

repeat until keypressed;
end.