Odpowiedzi

2010-04-07T21:29:28+02:00

państwo Samona ( Vll w. )
państwo bułgarskie
państwo Wielkomorawskie ( lX/X w. )
państwo polskie ( ośrodek Wiślan i Polan )
państwo ruskie
państwo czeskie


mam nadzieję że trochę pomogłam ;)**
5 2 5
2010-04-07T21:29:59+02:00

państwo Samona ( Vll w. )państwo bułgarskiepaństwo Wielkomorawskie ( lX/X w. )państwo polskie ( ośrodek Wiślan i Polan )państwo ruskiepaństwo czeskie
8 2 8
2010-04-07T21:31:23+02:00
Państwa słowiańskie:
Począwszy od VII wieku powstawały nas środkowym Dunajem państwa słowiańskie.
I . Jako pierwszy zorganizował tam państwo wódz SAMON, jego państwo powstało w latach 622-625, obejmowało obszar: Moraw, Kotliny Czeskiej i Karyntii. Było to państwo kilkuplemienne typu patrymonialnego. Istniało ok. 40 lat.

II. Państwo Wielkomorawskie- powstało na początku IX w. (ok. 830r), założone przez MOJMIRA I. W roku 863 przyjęło chrzest ze strony Bizancjum- przybyli na Morawy misjonarze: Cyryl i Metody., dokonali oni przekładu na język słowiański pisma świętego, które zapisali wynalezionym przez Konstantego alfabetem tzw. Głagolicą.
Państwo Wielkomorawskie w okresie swojej świetności obejmowało: Czechy, Morawy, Śląsk, ziemie Wiślan, Słowację. Po śmierci Mojmira I księciem został ROŚCISŁAW, zaś po nim władze objął ŚWIĘTOPEŁK, który przeciwstawiał się Niemcom i najeżdżającym od wschodu Węgrom. Zmarł w 895 r.-doszło do walki o władzę i do najazdów Węgrów.

III Państwo Serbów i Chorwatów-powstało w IX, X wieku na Płw. bałkańskim, były lennami Cesarstwa Bizantyjskiego.

IV Czechy- powstało po upadku Państwa wielkomorawskiego (906); założone przez BOŻYWOJA (ród Przemyślidów). Początkowo obejmowało obszar Kotliny czeskiej, później objęło Morawy i Słowację. W 929 r Czechy uznały zwierzchność królów niemieckich i płaciły mu daniny.

V Ruś – państwo to powstało pod koniec IX w. W wyniku zjednoczenia: Slawii i Kujawii przez dynastie Rurykowiczów. Największymi ośrodkami były Kijów i Nowogród Wielki. W 907 r. w wyniku wyprawy ruskiej otrzymali dostęp do Bizancjum, w 988/989 Włodzimierz Wielki przyjął chrzest, wprowadzono do kościołów liturgię słowiańską.

VI Bułgaria- jedno z plemion tureckich. Bułgarzy z wodzem ASPARUCHEM osiedli się na płd. od Dunaju, podejmując walkę z Cesarstwem Bizantyjskim i Państwem Wielkomorawskim w IX wieku.
W 864 roku Chagan BORYS przyjął chrzest z rąk duchownych greckich. Za twórcę potęgi państwa uważa się Chana KRUMA (X wiek).
8 4 8