Odpowiedzi

2010-04-08T11:17:40+02:00
Modernizm- (fr. moderne- nowoczesne) dążenie do zaznaczenia nowości, odmienności w sferze artystycznej i sposobie postrzegania świata. Często była to próba odcięcia się od tradycji. Modernizm jest szczególnie charakterystyczny dla pierwszego okresu epoki to jest 1891-1900

Neoromantyzm- neoromantycy podkreślali swój związek z tradycją romantyczną. Zwracali uwagę na swoje pokrewieństwo duchowe z romantykami, potrzebę kontynuowania dążeń niepodległościowych.

Dekadentyzm- Postawa dekadencka charakteryzuje się tym, że ludzie nie widzą celu w przeciwdziałaniu ogólnemu rozpadowi społeczeństwa i cywilizacji. Dekadenci wyczuwali że nadchodzi coś złego, przepowiadali katastrofę cywilizacyjną lecz nie buntowali się przeciwko temu. byli bierni. Twierdzili że ziemia to piekło a życie to coś nędznego i żałosnego. Postawę dekadencką możemy dostrzec w twórczości K. Przerwa-Tetmajer.

Symbolizm- to zupełnie nowy kierunek. Twierdzono, że są obszary w życiu człowieka których nie można opisać słowami. Obszary te określano mianem morza ciemności, a nazwa była synonimem tego co nie odkryte, nie zbadane i nieodgadnione. Symboliści w swojej twórczości wykorzystywali przeróżne symbole ze względu na ich wieloznaczność. W Polsce głównymi teoretykami tego nurtu w lit. byli Z. Przesmycki Stanisław Wyspiański "wesele"

Impresjonizm- Kierunek ten przeniknął do literatury z malarstwa a jego nazwa pochodzi od słowa l'impression czyli wrażanie. Poeci tworzący w duchu impresjonizmu starali się uchwycić chwilę,przekazywali subiektywny obraz świata. Dostrzegali zmienność otaczających nas zjawisk, starano się uchwycić barwę, światło, zapach, skupiano się na wrażeniach zmysłowych. . . najsłynniejszym dziełem impresjonizmu jest obraz Moneta "impresja"

Naturalizm- za twórcę tego pochodzącego z Francji nurtu jest Emil Zola. Według Zoli człowiek w swoich poczynaniach nie różni się niczym od zwierząt. Wynika z tego, że należy człowieka poddać obserwacjom opartym na naukach ścisłych. Przyjęto postawę scjentystyczną (scjentyzm-zaufanie do nauki) . Naturaliści w swoich dziełach ukazywali rzeczywistość z fotograficzną dokładnością. Nie retuszowano rzeczywistości, ograniczono rolę narratora do minimum. Przedstawiciele to J. Kasprowicz, Stefan Żeromski.

Ekspresjonizm- Ekspresjoniści starali się ukazać wewnętrzny świat człowieka. Celowo deformowali ukazywaną przez siebie rzeczywistość. łączyli style podniosły z wulgarnym, patos z trywialnością. Ich twórczość charakteryzowała dysharmonia i kontrast.