Odpowiedzi

2010-04-08T23:44:42+02:00
Budżet rodziny - Jest to zestawienie wszystkich wpływów i wydatków pieniężnych gospodarstwa domowego w okresach miesięcznych, kwartalnych i w ciągu roku.

Prowadzenie rachunkowości domowej i zestawianie wpływów i wydatków w budżetach rodzinnych jest cechą racjonalnie gospodarujących, przewidujących, oszczędzających w lokatach bankowych oraz inwestujących w dobra trwałego użytku, polisy ubezpieczeniowe akcje czy obligacje.

Poziom konsumpcji i wyposażenia gospodarstwa domowego zależy od relacji miedzy uzyskiwanymi dochodami i ponoszonymi kosztami utrzymania oraz od umiejętności długookresowego wykorzystywania nadwyżek budżetowych.

Koszty utrzymania są sumą środków pieniężnych wydatkowanych przez osobę fizyczną lub gospodarstwo domowe skupiające członków rodziny na zakup produktów i usług zaspokajających potrzeby konsumpcyjne, kulturalne i socjalne w określonym czasie.

Wysokość kosztów utrzymania jest zmienna i zależy od rodzaju oraz ilości konsumowanych i nabywanych dóbr i usług oraz od poziomu ich cen i warunków zakupu.

Poziom, strukturę i dynamikę wydatków gospodarstw domowych ustala się w systematycznie prowadzonych badaniach statystycznych za pomocą tzw. koszyka towarów i usług. Obejmuje on, uznany za reprezentatywny, zestaw dóbr porównywalny pod względem cen z analizowanym okresem.
2 5 2