Odpowiedzi

2010-04-09T14:33:15+02:00
Napoleon Bonaparte już jako pierwszy konsul i równocześnie naczelny wódz skupił w swych rękach całą władzę wykonawczą i inicjatywę prawodawczą,świetny wódz twórca nowej strategi i taktyki wojennej ,okazał się także znakomitym administratorem ,po objęciu rządów zreorganizował ,rozbudował i ujednolicił aparat państwowy ,wprowadzając scentralizowany system administracyjny ,osobiście mianując prefektów i sędziów którzy z kolei powoływali urzędników niższych stopni .Zreformował urzędy skarbowe ,które z czasem uporządkowały sytuację finansową państwa .By pozyskać katolilów zawarł w 1801rz papieżem Piusem VII konkordat uznając swobodę praktyk religijnych,ale nie zwrócił Kościołowi majątków skonfiskowanych w okresie rewolucji,oraz zastrzegł sobie decydujący wpływ na obsadę wyższych godności kościelnych.Przeprowadził kodyfikację prawa cywilnego zwanego Kodeksem Napoleona . Zlikwidował całkowicie feudalne prawodawstwo,podporządkował w pełni państwu szkolnictwo średnie i wyższe ,popierał rozwój gospodarki i komunikacji.Dyktatura Napoleona Bonaparte ,utrwalająca zdobycze okresu rewolucji francuskiej zyskała początkowopełne poparcie burżuazji i większości chłopów,sukcesy zjednały mu popularność.Napoleon był autokratą a jego wojny dążacedo zdobycia hegemoniiw Europie wyczerpały Francję pod względem gospodarczym i ludnościowym.
3 4 3