Odpowiedzi

2010-04-08T15:21:15+02:00
W ochronie zdrowia i życia pracowników pracodawcę obarczono licznymi obowiązkami. Mają one charakter bezwzględny i dotyczą każdego pracodawcy, niezależnie od rodzaju prowadzenia działalności i jego kondycji finansowej. Dodatkowo w przypadku niektórych pracowników pracodawca musi przejawiać szczególną troskę o ich zdrowie.
Zobacz także:Ochrona zdrowia pracowników stanowi ten obszar prawa pracy, który musi interesować każdego pracodawcę. Żaden z nich nie został bowiem zwolniony z obowiązku dbania o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników. Co więcej, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ujęte zostało w katalogu konstytucyjnych praw i wolności, a w płaszczyźnie prawa pracy podniesione do rangi podstawowych zasad prawa pracy. Dla pracodawcy oznacza to obowiązek przestrzegania wielu nakazów i zakazów wynikających z przepisów prawa.

Dotyczy każdego pracodawcy

Troska o bezpieczeństwo i zdrowie pracowników jest prawnym obowiązkiem każdego pracodawcy, który ponosi odpowiedzialność za stan bhp w zakładzie pracy. Przepisy prawa nie przewidują w tym względzie żadnych ulg, stawiając na pierwszym miejscu ochronę pracownika przed zagrożeniami występującymi w środowisku pracy.

Obowiązki dotyczące tej sfery zostały przede wszystkim skonkretyzowane w dziale dziesiątym kodeksu pracy i wydanych na jego podstawie przepisach wykonawczych. Dodatkowe powinności wynikają natomiast z przepisów statuujących szczególną ochronę niektórych grup pracowniczych.

Charakter tych powinności jest zróżnicowany. Niektóre z nich stanowią bowiem generalne dyrektywy, większość jednak zobowiązuje pracodawcę do podejmowania konkretnych działań lub statuuje określone zakazy i ograniczenia. Pracodawcę obciążają także koszty związane z zapewnieniem ochrony zdrowia pracowników, bez możliwości przerzucenia ich na stronę objętą ochroną.

Ochrona przed zagrożeniami

W zależności od tego, jakie zagrożenia występują w środowisku pracy, pracodawca ma mniej lub więcej obowiązków względem pracowników, ale w każdym przypadku jest on zobligowany do podjęcia działań minimalizujących oddziaływanie negatywnych czynników.

Nie zawsze ochrona pracowników przed zagrożeniami występującymi w danym środowisku pracy jest dostateczna. Zdarza się, że niektóre uciążliwości pracy są bagatelizowane, gdyż nie dostrzega się w nich bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia pracowników. Tymczasem prowadzą one niekiedy do poważnych komplikacji, sprzyjając powstawaniu chorób zawodowych czy powodując u pracowników powolną utratę zdolności do wykonywania określonej pracy.

Wiele zagrożeń dla pracownika wynika z nieodpowiednich warunków pracy. W grę mogą wchodzić różnego rodzaju zagrożenia, np. dym nikotynowy, na który narażeni są pracownicy zatrudnieni w miejscach, gdzie nie obowiązuje zakaz palenia (lokale gastronomiczne, puby). Wśród innych uciążliwości w pracy wymienić należy narażenie na hałas, niewłaściwe oświetlenie, wysoką lub niską temperaturę.
2 2 2
2010-04-08T15:23:52+02:00
Jak należy chronić zdrowie ?
: dbać o swoja higiene
: nie zwlekać z jakąś chorobą tylko skonsultować się z lekarzem
: zdrowo się odżywiać
: jeść witaminy
: ćwiczyć

^ myślę że ci się przyda ^ ;) ( sama pisałam )
1 2 1
2010-04-08T15:56:52+02:00
A) uprawiać jakiś sport
b) zdrowo się odżywiać(jeść witaminy i białko)
c) dbać o swoją higienę
d) nie kłaść się zbyt późno spać
e) nie pić alkocholu oraz nie palić tytoniu
f) gdy jest się chorym na coś(np. na grypę) trzeba brać odpowiednie leki


chyba tyle.... liczę na naj. :)
2 3 2