Odpowiedzi

2010-04-08T15:29:46+02:00
Prywatyzacja kapitałowa-polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę skarbu państwa.

Prywatyzacja bezpośrednia-jest to sprzedaż przedsiębiorstwa, wniesienie go do powstającej spółki lub oddanie w leasing.

Program komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych-program ten polegał na przekształceniu przedsiębiorstw w jednoosobowe spółki skarbu państwa.

Program "Stabilizacja. Restrukturyzacja. Prywatyzacja." -program ten dotyczy przedsiębiorstw w złej kondycji finansowej. Stabilizacja to wsparcie finansowe przedsiębiorstw; Restrukturyzacja - zmiany zarządzania i finansów.

Likwidacja przedsiębiorstw państwowych gospodarki rolnej-polega na przejęciu ich majątku przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa. Celem jest restrukturyzacja i prywatyzacja w trybie sprzedaży, wniesienie do spółki lub oddanie w odpłatne użytkowanie.

Program Powszechnej Prywatyzacji - PPP. -była to prywatyzacja przedsiębiorstw przemysłowych w celu dostosowania ich do zasad gospodarki rynkowej. Realizacja programu polegała na: - wyborze przedsiębiorstwa - wyborze metody przetargu - wyborze członków rad nadzorczych NFI - druku i dystrybucji świadectw udziałowych - zamianie świadectw udziałowych na akcje NFI - dematerializacji świadectw udziałowych - dopuszczeniu NFI do obrotu publicznego przez Komisję Papierów Wartościowych - organizacji obrotu papierami wartościowymi wprowadzonymi przez PPP - uporządkowaniu, uzupełniniu i bieżącej aktualizacji aktów prawnych i przepisów wykonawczych regulujących procesy prywatyzacji.

Prywatyzacja założycielska-jest to tworzenie nowych prywatnych podmiotów gospodarczych. Związana jest głównie z przedsiębiorstwami handlowymi, usługowymi i drobną wytwórczością.

Reprywatyzacja-jest to ostatni element procesów przekształcenia struktury własnościowej. Przejście przedsiębiorstw w ręce dawnych właścicieli.