Odpowiedzi

2010-04-08T15:38:45+02:00
W komunikacji międzyludzkiej wyróżnia się dwa zasadnicze style: werbalny i niewerbalny. Komunikacja werbalna, inaczej nazywana słowną, jest używaniem słownych, sformułowanych w zdania przekazów. Komunikacja niewerbalna, inaczej nazywana bezsłowną, wykorzystuje gesty, mimikę, tzw. mowę ciała do przekazów komunikacyjnych. Wyróżnić można także komunikację wprost i otwartą. Komunikacja wprost jest bezpośrednim wyrażaniem uczuć i przeżyć, w komunikacji otwartej przekazywane są tylko własne relacje, bezpośrednio po wystąpieniu określonych zachowań. W małżeństwie występują cztery zasadnicze style komunikacji: 1) styl konwencjonalny - charakteryzujący się niskim poziomem wzajemnej otwartości, nieujawnianiem myśli i przeżyć; 2) styl kontrolujący - cechuje się koncentracją na partnerze, chęcią wywoływania w nim zmian, styl ten wywołuje negatywne emocje; 3) styl spekulatywny - charakteryzuje się pośrednim sposobem wyrażania odczuć i myśli; 4) styl w pełni otwarty - zakłada komunikowanie przeżywanych uczuć w sposób pełny, przy respektowaniu przeżyć partnera.