Odpowiedzi

2009-11-02T22:03:20+01:00
Stopnie święceń niższych: ostariat, lektorau, egzorcystat, akolitat, subdiakonat.

Ostiariusz - duchowny katolicki, który otrzymał pierwsze ze święceń niższych (kolejne to lektor, egzorcysta i akolita).
Lektor - chrześcijanin powołany do funkcji czytania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym.
Odczytuje lekcje z Pisma św. (nie zaś Ewangelię); może w braku diakona czy też kantora zapowiadać wezwania modlitwy powszechnej, a także wykonać psalm responsoryjny.
Egzorcysta w Kościele katolickim to biskup albo mianowany przez niego kapłan, który posiada specjalny mandat do sprawowania egzorcyzmu uroczystego (in.: wielkiego). W praktyce oznacza to pozwolenie na wypędzanie demonów z osób opętanych i modlitwę nad osobami duchowo i fizycznie udręczonymi przez duchy nieczyste.
Akolita – termin ten pochodzi od greckiego słowa "akólouthos" - "towarzyszący, idący za kimś", czy też czasownika "akóloutheo" - "iść za kimś, naśladować, towarzyszyć". W Katolickich Kościołach Wschodnich i niektórych zgromadzeniach w kościele łacińskim osoba posiadająca najwyższy stopień święceń niższych
Subdiakon (z łaciny; po grecku: hipodiakon) – jeden ze stopni święceń, niższy od diakonatu.
2009-11-02T22:04:39+01:00
1. Diakonat: najniższy z 3 stopni kapłaństwa
szatami liturgicznymi diakona są: alba, stuła, przewieszona z lewego ramienia i spięta na prawym boku.Diakon może asystować kapłanowi oraz samodzielne sprawować niektóre ceremonie liturgiczne. Może uroczyście udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństwa przez narzeczonych, przewodniczyć nabożeństwom (np. Gorzkie żale) i sakramentaliom (błogosławieństwa, poświęcenia oraz liturgia pogrzebu).Podczas Mszy świętej diakon odczytuje Ewangelię i rozdziela wiernym Eucharystię. Może także, z upoważnienia celebransa, wygłosić homilię.Diakon nie może przewodniczyć Mszy Świętej, udzielać rozgrzeszenia, czy też namaszczać chorych.,,
2.Presbiter
Prezbiterem może zostać wyłącznie ochrzczony mężczyzna.Do obowiązków prezbitera należy zgodnie z prawem kanonicznym: posłuszne wypełnianie obowiązków poleconych przez ordynariusza, sprawowanie Eucharystii i liturgii godzin, stały rozwój intelektualny (studia) i duchowy (rekolekcje), zachowywanie wstrzemięźliwości, a ci, którzy są do tego zobowiązani - celibatu.Prezbiterowi nie wolno należeć do partii politycznych i związków zawodowych oraz dobrowolnie wcielać się do wojska. Nie wolno również zarządzać majątkiem nie należącym do Kościoła, nawet gdy jest o to proszony. Zgodę na odstąpienie od tych zasad może wydać jedynie biskup i jedynie w słusznej sprawie, dla dobra innych ludzi.Prezbiter ma obowiązek rezydowania w diecezji w miejscu wyznaczonym przez biskupa. Ma jednak prawo opuszczać diecezję, zwłaszcza w czasie przysługującego mu miesięcznego urlopu. O miejscu pobytu powinien jednak informować swoich przełożonych.
3.Biskup
najwyższa ranga.