Proszę o wypisanie:
1)Zmiany wprowadzone przez Konstytucję 3go Maja.
2) Dlaczego upadło powstanie kościuszkowskie?
3) Wypisz ziemie zabrane przez Rosję podczas pierwszego rozbioru?
4) w jakim celu napoleon stworzył księstwo warszawskie?

1

Odpowiedzi

2010-04-08T17:30:34+02:00
1)Zmiany wprowadzone przez Konstytucję 3go Maja.
- Wprowadzała prawo powszechnej niepodległości (dla szlachty i mieszczaństwa) oraz trójpodział władzy na ustawodawczą (dwuizbowy parlament), wykonawczą (król) i sądowniczą.
- Konstytucja ograniczała nadmierne immunitety prawne i polityczne przywileje szlachty zagrodowej

2) Dlaczego upadło powstanie kościuszkowskie?
- Główną przyczyną była zdecydowana przewaga wojsk państw zaborczych nad armią powstańczą.
- Poza tym ani polska szlachta, ani chłopi (mimo zapewnionych ulg i przywilejów) nie kwapili się do przyłączenia się do powstania

3) Wypisz ziemie zabrane przez Rosję podczas
-Inflanty Polskie oraz wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem, Drucią i Dźwiną (województwa: mścisławskie, witebskie i połockie oraz część mińskiego i inflanckiego ogółem 92 tys. km² oraz 1,3 mln mieszkańców),

4) w jakim celu napoleon stworzył księstwo warszawskie?
-Stworzył namiastkę państwa dla Polaków- Księstwo Warszawskie
-Polacy byli dla niego jedynie środkiem potrzebnym do osiągnięcia celu jakim było pokonanie Rosji i podbicie Europy.
-W nazwie państwa stworzonego na ziemiach polskich nie ujął słowa Polska, co było dla Polaków ciosem